HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 49

JPEG (Deze pagina), 813.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

47
. _ van ruim 3,650 HA., eene oppervlakte, grooter dan die
van de gemeente Rctmeerclerïzem, werd in 1868 door den
Koning octrooi verleend, dat in 1881 werd gewijzigd.
. Daarin is opgenomen eene omschrijving van de grenzen,
` eene vermelding van alle werken, voor de vervening en de
Z bedijking van den eventueelen polder noodig, zooals het
J proül der dijken, het getal en de grootte der sluizen,
duikers, bruggen enz., de wijdte en diepte der ring- en
= bokslooten, van de vaarten binnen de bedijking en verder
; van al hetgeen wordt vereisoht voor de bepoldering, zoo-
j mede voor de stichting van de noodige wind- of stoom-
’ molens enz., ten einde het water binnen de eventueele
j bedijking op peil te kunnen houden, zoomede bepalingen
betreffende de latere droogmaking en drooghouding der
i verveende gronden.
Dit peil moet, ingevolge art. 4 F, op die hoogte worden
@ vastgesteld, ,,dat de doorgaans laagste (nog niet verveende)
s gronden in cultuur kunnen worden gehouden," dat is, op
eene hoogte van i 10 cM. boven Friesch zomerpeil.
., Voorts worden in het octrooi, onder meer, nog gevon- X
den deze bepalingen: i
j dat, jaarlijks van elke 100 E meter gespreide slik of
. klijn als slikgeld zal worden betaald f 1.50, welk bedrag
2 evenwel tot f 2.50 zal worden verhoogd, zoodra de be- ?
j poldering (bedijking) tot stand is gebracht; zoomede dat, j
indien na de uitvoering en betaling der voorgenomen pol-
,, derwerken mocht blgken, dat van de voorhanden slik-
geldsommen gelden overschieten, onder goedkeuring van
i Gedeputeerde Staten een kapitaal zal moeten worden vast- "
r ­ gesteld, uit de renten wacwwcm de polderwerken ruimschoots ;
i zullen kunnen worden onderhouden en beheerd.
j «1
j ;
l
4 c .. , _,,,,,,, pjpp p ,_ te _ p