HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 47

JPEG (Deze pagina), 772.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

’ Y Y Y vi I _ Y V lf Y H Y {
l ‘
§ ë
i 45
1818 (Stbl. 11o. 12), straf was bedreigd op het vervenen zonder 1
l vergunning des Konings , was de eerste schrede gezet op den
` Weg van verbetering. En toen, bg Kon. besluit van 2 Sep- l
tember 1822 werd bepaald, ,dat de reeds verveende en
nog te vervenen gronden moesten worden bepolderd of
N ingedijkt", zoomede, ,,dat van de te vervenen turf eene
iii contributie (het zoogencmmci slikgeld) moest worden gehe-
·ven, om daaruit het onderhoud der polderdpken en ver­·
dere Werken der verveende plassen te vinden, alsmede de
kosten vom de wcclcr clroognmïcivzg der verveende gronden,"
(later vervangen door het Kon. besluit van 6 Mei 1823,
no. 123), waren afdoende grondslagen gelegd, on1 de nadeelen
uit de verveningen ontstaan, Waar nog mogelük, te ver-·
minderen e11 die, uit latere verveningen voortspruitende ,
te voorkomen.
1
‘i Te betreuren is het evenwel, dat aanvankelnk en tot
i onzen tnd overal de contributie of het slikgeld zóó laag
Werd gesteld en gehouden, dat nocl1 de kosten van becly-
K king, veel minder die van de beclykiivzg en van die der droog-
mcekévzg, daaruit ten volle, in vele gemeenten op verre na
g J niet, konden worden bestreden.
F x
‘ Ongeveer 10 à 12 jaren na de uitvaardiging van het-
j Kon. besluit van 1823 Werd door de11 Koning aan belang--
_ hebbenden onderscheidene verveningen eene algemeene
ii I of doorloopende vergu11ning (octrooi) verleend ,,tot het ver-
der voortzetten hunner verveningen, mitsgaders tot de-
Wél bepoldering en opvolgende droogmaking der verveende
K gronden."
Later volgde11 soortgelijke vergunningen voor andere ge­··
meenten of gedeelten daarvan.
3 i
l
1