HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 46

JPEG (Deze pagina), 797.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

· ‘ l
2
3
` é
E
44 ï
» ä
Vooral Vegilm een Clacrberrgm, lange jaren Lid van de
Gedeputeerden enz., een der kundigste mannen van Fries- , _
Zand, drong er krachtig op aan om de veelvuldige nadeelen, ë
ontstaan uit de toen plaats hebbende verveningen, van
overheidswege te breidelen, de verveende gronden te doen
indijken en ze door droogmaking zooveel mogelük voor de ··
cultuur weder geschikt te maken. i
Zün stem bleef echter die van den roepende in de
woestijn. Zijne betooging en het daarmede in hoofdzaak
instemmend rapport van de Gecommitteerden uit het Min-
dergetal werd begroet met het, ons en velen vóór ons, vreemd
en stuitend besluit der Staten van 19 Febr. 1767, dat,
· ,,voorbygaande de consideratien en middelen tot belemme­
,ringe in de Vergraevinge der Lage Veenlanden ontworpen,
r ,,die Graveryen, gelyk als van te vooren, zullen zgn en i
j ,,blyven opengelaten enz." . `L
j Het eigenbelang van de verveners en van de bezitters i
j van lage veengronden verzette zich dan ook tegen de ver-
j toogen van Vcgilin met alle kracht. • 1
En het provinciaal gezag, schuchter om aan zoo vele
j i particuliere belangen te raken, bleef geheel werkeloos. ; _
Eerst in het begin dezer eeuw werd de grond gelegd i {
tot afwending van de uit de verveningen voortspruitende i
nadeelen. i
j lmmers, toen, aanvankelijk bij de Fransche wet van 21 _
j April 1810, later bij het Kon. besluit van 1819 (Stb]. no.
i 6), bepalingen waren vastgesteld betreffende l1et indienen gr
van verzoeken ter bekoming van vergunning of octrooi voor ij
ii het vergraven van laagveen en, in verband met de wet van
iiii bhidz. 41 der zeer lezenswaardige dissertatie, ,,De Geschie-
;, denis van het administratief toezicht op de Lage Verveningen in
FricsZcmd," door W`. VV. lVl­C7L€7‘S 1ViercZs221.c¢, Leiden, 1885.
IE
z
ä