HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 45

JPEG (Deze pagina), 799.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

43
verveningen in hoofdzaak hun ontstaan, hunne ontwikkeling
en hun lateren bloei.
Veel grooter oppervlakte nochtans besloegen in 1*ll"f£’SZ(Hl(f
de lage emma, waaruit de baggelaar en meerendeels de
sponturf wordt bereid. .
Y ,_ Achtkcwspclerrz, Dcmtzmzadeel, Tietj0·r7«·stm·adecZ, het wes-
‘ telük gedeelte van Smalléïzgcrlmzd en Opstcrlmzd, l«EEngu‘i1‘cZc¢2,
Scïzotcrlmzcl , Hasïcerlcmcl, Donicmrcrsial, TVcsistc»ZZi22gzce1·f
i (westelijk gedeelte), Lcmszfcrland en gedeelten van Gczaslcr-
Zcmd en Hèm­eZ2mzc¢· Olclephcmrf en Noorclrzvolde bestaan voor
‘ een meer of minder gedeelte, enkele dezer gemeenten bijna
geheel, uit Zqc¢g2:eem.
Reeds eeuwen geleden werd met de uitgraving van het
laagveen een aanvang gemaakt en vooral in de vorige en
in deze eeuw werd deze met kracht doorgezet.
Behalve hetgeen in de provincie zelve sinds eeuwen aan
turf werd verbruikt, werden Amsterdam en andere plaatsen
in Hollcmcl ein Zeclcmcl voor een goed deel van turf uit
. Hnvlcslcmcl voorzien.
De verveningen geschiedden echter vroeger zonder eenige
regelmaaten orde, en zonder eenig toezicht van wege de
_ overheid. leder maakte turf, waar hij veen bezat. Men
veende door tot aan den voet van wegen en dijken, zelfs A
van de zeedijken. Geheele streken werden vergraven. Van
inpoldering en drooglegging der uitgeveende gronden was
geen sprake. Zoo ontstonden de veenplassen, petten en vele
,2, poelen, die zich van lieverlede, tengevolge van den afslag
bij hoog water en van stormen, aanzienlijk en al meer en
meer uitbreidden. Velen van dezen bestaan nog. i
Tegen deze, tot armoede van het gewest en van de op-
volgende bevolking leidende landvernieling, verhieven zich j
_ c in de vorige eeuw krachtige stemmen.