HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 44

JPEG (Deze pagina), 750.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

~V?`,-`)“·­)v~,­.v"<*.~ :ï__'_v_V"?fYffY f ,__x___;v _ , p, ,. ,,, . .. ­r-- . ·-· . . . » - ·····~~·-`/"·~~·­·-··­4**••·"""v"·""‘T"""“"‘·-
42
i veel minder iets onaangenaains, aan wien ook, te zeggen,
j was daarbij in geenen deele mün doel. `
Behoudens eene enkele verbetering, werd het artikel,
i zooals het hier volgt, in de Friesche Courant van den
i ‘l7@¤ Maart l.l. opgenomen.
i De Veenpolder te Beets. ’
l l -n-----.--n.
Wie met de plaatselijke en geologische gesteldheid van `
ä Frieslcmd bekend is, weet, dat aan de Oost- _en Zuidoos-
` telijke zijde dezer provincie vroeger uitgebreide hooge venen
. werden gevonden.
Die in Aclztkarspelm zijn reeds jaren lang geleden ver-
graven.
Szw·7m¢isz?er·vee¢z, thans een aanzienlijk dorp, heeft zijn
i naam en oorsprong er aan te danken.
‘ In Smallirzgerlcmd, boven Dmchten, zijn alle hooge venen
5 vergraven, zooniede die in Opsterlcmcl en O0stst«2Zli¢z_qw0rf,
j* gelegen aan of in de nabüheid van de vaart Drachtm-
jj Thezfeajo-Bakkeveeiz-Ha1¢Zer·z0yk. Langs de Oompagozoozs- _
mart, boven GOM"ecl@k, büna 6 uren lang, zän de hooge
T venen van Lippeazhuizem, Wqnjetevp enz. afgevoerd. Slechts
onder Appelscha en Fochteloo is nog eenig hoogveen over.
~ Ook de hooge venen in Schoterlcmcl, afgevoerd langs de
C0mpceg¢rz012svac¢1r·t boven Heereeween, zgn bijna geheel afge- a`
graven.
De grond, van het hoogveen ontbloot, is, of 'vvordt ont-
» gonnen en de nüvere hand vindt er in den regel Werk.
; ‘ Dmchtm , Gorrcclyk en Iïcerevwcen ontleenen aan deze
g”g___,p___g_gWp ___ hèfgf ze etno die inn". .Y,. M. mgng .h_-M.,.WJ;m­:;?­«~»-;.z«m­mm«~-