HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 42

JPEG (Deze pagina), 686.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

40
wing, mijne bewijsvoering zou niet minder streng zijn ge-
L weest en mijne woorden niet minder ter zake dienende.
Aangenaam was mijne taak niet omU, ijverig en belang-
l stellend in zaken van landbouw en veeteelt, dezen brief,
zooals hij daar voor mij ligt, te sehräven.
U Eer en plicht, maar bovenal de roeping als Lid der
Staten drongen mr] echter tegen uw, hen zoo verdacht1na­~ "
kend geschrift, welks weerga ik mij uit mijn leeftijd en
ten opzichte van het provinciaal bestuur, niet herinner,
met kracht op te komen en - uw schijnbaar zoo waar en
bondig betoog, van het begin tot het einde, te ontleden
j en af te breken - en het zóó voor uwe voeten neer te leggen.
Neen, ,,Frieslands slikgeldmillioenen" worden niet door
de Staten of Gedeputeerde Staten aan hunne bestemming
onthouden! De voorschriften die ten aanzien der Verve-
ningen in Friesland bestaan, worden met eene doode
r letter gelaten!
E En nu ten slotte. Mocht gij soms oordeelen, dat ik
j den handschoen, door U den Staten en hunne Gedepu-
teerden toegeworpen, met te veel gevoel van eigenwaarde,
of wel met niet genoegzame eourtoisie jegens Uheb opge- «I
nomen, - beschuldig dan niet mij - maar U zelven.
Uw D20.,
j J. vm LOON Jzn.
LEEUWARDEN, 9 April 1892.
5 èn