HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 40

JPEG (Deze pagina), 758.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

- l
j l
onwaardig en den Staten zoo beschuldigend geschrift de
wereld kondt inzenden, vóórdat gij daarover hadt ge-
, sproken met, of het oordeel hadt gevraagd van één uwer
medeleden van het Hoofdbestuur, b.v. de heeren mr. J.
Siokmïcn, lid van de Gedeputeerde Staten, S. SLEESWIJK,
, lid der Staten, F. O. SLEESWIJK te Lemmer, om niet nog .
, anderen, zelfs den voorzitter onzer Maatschappij niet te
noemen, ­- allen mannen, kundig en vertrouwd met de
l praktijk en met de algemeene en de provinciale wetgeving
op de verveningen?
x
Hoe is het mogelijk, vroeg ik verder, dat gij , zonder
r voorkennis of medeweten van uwe mede-redacteuren, waar-
onder een lid van de Gedeputeerde Staten, uw, aan het
adres van de Provinciale Staten gericht geschrift, hebt
H doen opnemen in het orgaan der Friesche Maatschappij van
landbouw en veeteelt, welke Staten onze Maatschappij in
het leven riepen en, zooveel vermochten en konden, haar
rijkelijk, in de laatste tien jaren zeer rijkelijk, op welk
onderdeel van haar gebied ook, hebben gesteund, met
meer belangstelling en medewerking dan aan soortgelijke
l maatschappij in eenige andere provincie van Nederland "
j i mocht ten deel vallen? i
j Hoe is het mogelijk.?
ï lk herhaal die vragen nog eens. F
j U had kunnen en moeten voorzien, dat gij door uw ge-
j schrift korten tüd vóór de Staten­verkiezingen der wereld
; in te zenden, licht vlambaar hout op het altaar zoudt
j werpen.
En dit is reeds geschied. Zelfs de Stcmdacwcl laat niet
è rt
1 . j
j ë
Y
tl ï