HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 39

JPEG (Deze pagina), 724.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

_ 37
,I Voorts nog uwe hoogklinkende toespraak aan de Pro-
_ vinciale Staten :
,,Aan U is de Wet het toezicht op alle verveningen
opgedragen. Door U is voorgeschreven, dat bepoldering
van den verveenden grond steeds zal moeten geschieden.
Laat dit voorschrift niet langer een doode letter blijven.
Inderdaad de millioenen slikgeld mogen niet langer als
onnut kapitaal blüven rusten, maar moeten worden ge-
bruikt voor het doel, waarvoor ze zgn bijeengebracht.
In Uwe macht ligt het om door de vergaarde schatten
welvaart te scheppen, waar thans armoede, door werke-
loosheid ontstaan, heerscht. Laat de nakomelingschap
nimmer van Friesland kunnen zeggen:
,,Ra1npzaZ’ig het Zcmcl, zvrmr het /ci;-zal moerz=crbmmZt."
Deze woorden zün tevens het slot van uw artikel. _
Blükt, na het aangevoerde, in al die woorden wel iets
anders waar, dan de inhoud der eerste elf regels, -­ die
de Staten van Friesland reeds sedert 1848, ja sinds 1815,
kenden en betrachtten, - en die der laatste woorden, -
r welke trouwens niet van U zün?
Ik kom tot het einde van dezen briefn, waarvan het
laatste gedeelte om redenen, onafhankelijk van mijnen wil,
In langer is uitgebleven, dan ik had gewenscht.
Toch nog dit.
Hoe is het mogelijk, vroeg ik mg zelven af, dadelijk
. nadat ik uw artikel in de Meclecleclmgen onzer Maatschappij
had gelezen, -­ hoe is het mogelijk, dat gij, dit uwer
E
x