HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 38

JPEG (Deze pagina), 790.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

36 i
5
die voor het voortolewerzcl bestaan van clenpoldernoodzarkelvik F
züvf, en U in uw opstel, waar gij de bestemming der ‘
slikgelden, met aanhaling van art. 2, vermeldende, ten
eenenmale zwägt van den inhoud der door mij cursijf ge-
stelde woorden, dan bevreemdt mij dit zeer. En ­-, als
dan dat zelfde beginsel, in het kort wordt herhaald in art.
ll, - terwijl bovendien, ter nadere omsohrgving en toe-
passing er van, in art. 10 wordt gelezen: ,,dat, na bepol-
dering en droogmaking, de opgebrachte slikgelden worden
teruggegeven, met uitzondering evenwel van zoodanig bedrag,
als door de Provinciale Staten wordt bepaald tot verzekering
van het goed onderhoud en van het beheer van die werken”
dan is het mij ten eenenmale onverklaarbaar, hoeiernand
als gg, die zoo goed reglementen kunt lezen, verstaan, ja
maken, zulk een uitnemend, dadelük in ’t oog springend
beginsel, zulke duidelüke in het reglem.ent geschreven woor-
den over het hoofd kondt zien of voorbijgaan.
Waarlijk, dit en de andere door mij aangehaalde voor-
beelden zijn afdoende blijken van de weinige nauwgezetheid
waarmede gij het onderwerp hebt behandeld en evenzeer
van uwe zeer geringe studie en kennis ten aanzien van
het stuk der verveningen. En toch werpt gg, geheel onge- r
roepen, U op, als een schijnbaar zéér kundige en betrouw-
bare gids voor anderen, en tevens als openbaar aanklager
tegen de Staten!
En, dit niet genoeg, laat gij uwe millioenen heinde en ,
verre klinken, vooral in de daarvoor zoo gevoelige ooren e
van den werkman , dien gij wel in de eerste plaats hebt
misleid, door uwe bewering: dat die millioenen aan hunne
bestemming worden onthouden en daardoor de werkeloos- ‘
heid in de veenstreken klimt.
l
v x