HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 34

JPEG (Deze pagina), 756.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

l
32 l
l`
in cuZtu«m· gebracht moet znn, alvorens aan teruggaaf van j
slikgeld kan worden gedacht/’
Te dien opzichte meen ik U er op te moeten wijzen, j
dat betreffende de mgcpolclerrle gronden daaromtrent niets
in art. 10 of in eenig ander art. van het reglement staat j
te lezen; alléén voor de niet ivqjepolclcrcle gronden is die
voorwaarde bg art. l0 gesteld, en terecht, zooals de onder- j
vinding in meer dan één geval heeft geleerd. r
Of het wenschelijk is, in het Veenreglement eene wijziging
aan te brengen, dat, tijdens de uitvoering eener bepoldering,
aan de belanghebbenden gocleeltolvjkc teruggaaf van slikgeld
worde toegekend en nog eene soortgelijke vraag ,_- de be-
antwoording daarvan meen ik gerust in ’t midden te kunnen
laten, omdat het recht van petitionement bestaat en het
gebruik maken daarvan in den regel beter doel treft dan
een zoo los opgekomen in de courant opgeschreven wenscli.
Uwe opmerking ten aanzien van den Grooten Vçmpolder,
in Wfeststelliwzgzocrfj is door mü reeds (blz. 13) beantwoord.
De vraag, door U gesteld, ,,of het westelijk gedeelte
van dien polder een tweede Beets moet worden ?” komt mij
voor een afdoend bewijs te zün, dat gg, die zoo stout · ’···
betreffende de verveningen züt opgetreden, niet vat het
verschil tusschen den toestand van een bedijkten polder en
van een zoogmoemdem , waarom nog geen dük bestaat,
Als U de openbare meening laat spreken, die volgens .
U verkondigt, ,,dat particuliere droogmakingen niet zijn
geraden, daar de door het provinciaal gezag voor de
teruggaaf van slikgeld te stellen voorwaarden veel te
bezwarend z§n", dan voegt gij er dadelijk aan toe, het