HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 33

JPEG (Deze pagina), 773.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

..-...-i .; ” ‘_‘' ’ "‘·,
ë 31 g
perceel in het bijzonder vroeger aan slikgeld werd bijge- V
l dragen, bepaalde kavels of groepen aangewezen en de slik-
j gelden daarover verdeeld worden.
i lk meen U evenwel te moeten doen opmerken, dat het
l Veenreglement geheel aan belanghebbenden vrijlaat, om
hunne aanvraag tot bepoldering enz. in den zin, als door t
U bedoeld, in te richten, waarover dan, volgens het regle-
j ment, alle andere belanghebbenden in den veenkring moe-
ten worden gehoord. ·
Aan hen, die het aangaat, en dit zün de eigenaars der
ondergronden, kan het dus gerust worden overgelaten, voor
bepoldering enz. van de door hen gewenschte kavels of"
groepen van perceelen, aanvraag te doen.
Vooraf is ’t niet wel mogelijk te weten, welke belang-
Y hebbenden zich tot particuliere bepoldering zouden wen--
l sehen te vereenigen. Nopens de door hen te ontvangen slik-
j gelden kunnen zich zooveel mogelijk eerst vergewissen.
`
l Het is verre van aangenaam, Ubij alle dergelijke opmer-
kingen te volgen, omdat ze slechts zijdelings uwe hoofd-
beschuldiging raken. Liet ik het echter na, het verwgt,
juist op die punten het antwoord schuldig te znn gebleven, t
zou mij misschien niet ontgaan. i
Daarom ben ik wel gehouden, alle door U besproken ,
punten aan te stippen.
Zoo kom ik tot de grief, die er, zooals door U wordt
· beweerd, bestaat tegen de totstandkoming van particuliere
bepolderingen en droogmakingen, omdat in het Veenregle·
`I ment, zooals gij zegt, is voorgeschreven, ,,dat niet alleen
l de droogmaking tot stand gekomen, maar ook de grond