HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 32

JPEG (Deze pagina), 726.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

_ W, _,,_è____,,.«.. .........,-- ..-..
30 E
Neen , in de lucht hangt dit een en ander niet , want dui-
delük staat het in de artt. 43-47 van het veenreglement, i
,,dat de teruggaaf wordt berekend naar hetgeen uit ieder
perceel, volgens de daaromtrent door de gen1eente­ontvan­ i
gers opgemaakte en aangehouden registers, tot het fonds j
is bügedragen, mede in verhouding tot het gezanientlijk
bedrag van dat fonds."
Voorts wijst gg er op, dat de registers wegens opgebraohte t
slikgelden, inzonderheid van vroegere jaren, niet aanwijzen
hoeveel door elk perceel of door iederen kavel in het bg-
zonder is bijgedragen.
W/Vie zal dit ontkennen , die weet, dat bij de opmakingr
van de eerste registers in 1823 het kadaster nog niet
bestond en zij op eene geheel andere wüze waren ingericht Y
` dan de tegenwoordige.
Tot bezwaren in de toepassing heeft dit punt echter , j
voor zoo ver mij bekend, geen aanleiding gegeven.
Dan volgt uwe opmerking, dat de registers niet ter- I
openbare inzage liggen.
De vroegere Staten, naar ik vermoed, hebben nagelaten
dit voor te schrijven, omdat zg zich niet hebben kunnen
voorstellen, dat een gemeente­ontvanger die inzage aan
bclcmghebbemlcn zou kunnen weigeren.
Heeft deze weigering plaats gehad, waarom die inzage dan
niet gevraagd aan het gemeentebestuur of aan Gedeputeerde-
' Staten, in wier archief, volgens art. 42 van het Veenreg-·
lement, een dubbel register wordt aangehouden? ·
schijnt het noodig te achten, dat in die veenkringen, i I
ten aanzien waarvan het onbekend is, hoeveel uit ieder l
in