HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 31

JPEG (Deze pagina), 749.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

, gfx
ll 29
§ III°. A
1 Ik kom thans tot den verderen inhoud van uw artikel,
i waarin gij aangaande sommige reglementsbepalingen onnau-
j keurige, onware voorstellingen en opmerkingen hebt gege-
X ven, die allen moeten dienen, om uwe acte van beschuldi-
j ging meerdere kracht of kleur bij te zetten. ·
i Door U wordt in de eerste plaats de vrees geopperd,
l dat bij eene wenschelijk geachte bepoldering en droogma-
king de elders wonende bezitters van uitgeveende gronden
niet zullen meêgaan met de inwonenden. Ik moet er echter
r uwe aandacht op vestigen, dat, al bezaten die buiten-
i wonenden de meerderheid, er geen enkele bepaling in het
Veenreglement voorkomt, die bij eene algeheele of gedeel-
telijke inpoldering aan eene meerderheid van de in een
A veenkring gelegen hectaren eenigen voorrang, van welken
l aard of zin ook, toekent.
De Provinciale Staten kunnen dienaangaande, zonder
eenige restrictie, beslissen.
ä ,,Hier‘en daar is overvolclomd slikgeld aanwezig, om den
grond in exploitatie te brengen" schrijft blijft
­echter in gebreke, de veenkringen te vermelden, waar dit
p het geval zou zgn. ,
Wie zouden achterwege blüven, om hunne verveende
·gronden in te polderen en droog te maken, als daarvoor
ï -0verv0ZcZ0m0l slikgeld zou kunnen worden ontvangen? i
W ,,Omtrent het bedrag van de teruggaaf van het slikgeld
ä bestaat geen zekerheid" voert gij aan, ,,zij schünt vrü wel
i in de lucht te hangen, en het is niet bekend, naar welken.
1 maatstaf het provinciaal bestuur de teruggaaf bepaalt."
I “,-._,...~.,r . .._.. _, .,,, ..r,.._, ,__‘,,i, ..r. ,___.,._ i in nl lyl