HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 29

JPEG (Deze pagina), 811.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

_ j 27 .
j ‘ noodig, - kan uit art. 11 van het Veenreglement zien, .
i tot welke verplichtingen hij zich in hoofdzaak aangaande
i _¥ die vervening verbindt.
l Hij hebbe vooraf te beoordeelen, of zijn gave grond zóó
j is gelegen, dat hij in staat zal zijn, hetzä alléén, hetzij A
l in vereeniging met anderen, na vervening en met behulp
van het op te brengen slikgeld, zijne ondergronden te i
kunnen bepolderen en droogmaken. ’
j Eveneens weet hij, dat hü slikgeld heeft op te brengen I
j en dat dit voor latere bepoldering en droogmaking moet
j blijven bewaard.
‘ Kan nu niet alléén, of in vereeniging met anderen,
- zijne ontveende gronden door drooglegging tot de cultuur
W terug brengen, - het was hem bekend , dat hij of züne op-
, volgers dan zouden hebben te wachten tot eene algemeene
of eene gedeeltelijke bepoldering en droogmaking van den
. veenkring.
Maar in dezen staat verkeert, zooals ik U reeds deed
opmerken, nog geen enkele der bestaande veenkringen.
Eerst dan, als een of meer dezer in dien staat zgn, r
kan het gebiedend gezag van de Staten optreden.
Tot zoolang blüft het aan ieder of aan eene vereeniging "
van belanghebbenden overgelaten, onder toezicht der Staten . j
g in eigen belang te doen, wat hg daartoe noodig rekent. ,
T Niet mogelijk is het voor de Staten, voor de gemeente- i
* besturen, ja, zelfs voor zeer vele eigenaren zelven niet, om i i
j de opgelegde en aangroeiende kapitalen op het bestaande ‘ l
oogenblik levend te maken tot het doel, waarvoor zij , wel-
àh licht eerst na vele jaren, kunnen worden aangewend.
j Meer dan twee, waarschünlük vele eeuwengeleden, -
men denke aan de ten vorigen jare voor ’t licht gekomen

g .
K .
..,,,. e _..,_,, ,.,_, o ,__,.._ M _,__ _,..,_. .... .,... ...... E nu .. u ~