HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 27

JPEG (Deze pagina), 813.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

'
25
· Slechts van enkelen zal dit trouwens over hunne geheele i
· uitgestrektheid kunnen geschieden.
‘ 1 Een der veenkringen in deze gemeente heeft eene opper-
vlakte van ruim 2,100 HA. en een slikgeldfonds, reëel van
f 178,640. Nu is dit wel een aanmerkelijk bedrag, doch
1 het schijnt geenszins nog toereikend, om de kosten van
i aanleg van den polderdijk met al den aankleve van dien V
te kunnen dekken. En waartoe zou hier die algemeene
polderdijk moeten dienen?
Particuliere bepolderingen en droogmaking met de daaraan
1 verbonden terugontvangst van het slikgeld staan in dezen,
· uit verschillende grondsoorten bestaanden veenkring, geheel
· op den voorgrond. ‘
. 4 Waarom en waartoe zouden de Staten dan gelasten, deze
i g en and.ere dergelijke veenkringen te bepolderen, als de
i ^ ingelanden dit in strijd achten met hunne belangen, zooals
. betreffende dezen veenkring hebben uitgesproken?
L Zoowel ten opzichte van dezen veenkring als van alle
> anderen, door mij genoemd of niet genoemd, kunt gij wel
l meenen, dat de daarin opgebrachte slikgelden in strijd
. met het Veenreglement onbenuttigd blijven liggen of in strijd
> ` met de bestaande voorschriften aan hunne bestemming wor-
den onthouden, doch uit het medegedeelde heb ik, met een
i beroep op de bepalingen van dat reglement, naar ik j
vertrouw, U duidelijk aangetoond, dat het slikgeld voor
iederen veenkring moet belegd blijven: 10 0. waar noodig,
. tot bestrijding der kosten wegens den aanleg van een alge-
· meenen bepolderingdijk; b. als waarborgfonds, uit welks
; l renten c. q. de onderhoudskosten van alle werken enz. kun-
­ Q nen worden bestreden; 0. tot bekostiging van eene algeheele
of gedeeltelijke droogmaking krachtens besluit der Staten;
gr
»l
_,__ï _,.. ___., rcc. jr, ...__ ._.. .... r ,._,r,,.-,___m_r._ .... -.nm-.i - -- e ..