HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 26

JPEG (Deze pagina), 762.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

X .. . we .v ` l
lt
E
24
á
is gemaakt, ook de ondergrond zal zijn drooggelegd. Her-
ë p innert gij U dan niet de plassen bij Hemmzvem, binnen den ·
polderdijk van het 4e en 5e veendistrict gelegen? Als er 1
__ een dijk om de veengronden en petten te Beets ware gelegd,
dan zouden de uitgeveende gronden zgn drooggemaakt ,
_ zóó schreef en sprak men, en de meesten geloofden het. ë
Wie van dezen waan wenscht te worden genezen, hij be- 4
zichtige den in dijken gelegen veenkring, nu den polder
van Trüqqcz.
Ofschoon de toestanden in Sc/zoterlancl niet geheel gelijk
Q? zijn aan die in Lcmstcrlancl en de veenkringen geen meer
oppervlakte dan gemiddeld j-_ 170 HA. bezitten, is daar
evenmin voor een der veenkringen de tijd aangebroken , x
of het vereischte slikgeldfonds aanwezig voor eene geheele
omdijking en droogmaking. Y ‘
' In een dezer veenkringen is dit laatste ook niet noodig.
De bodem, van welken de klijn is afgegraven, ligt zóó
hoog, dat door aanvulling der gaten eene voldoende hoogte i
· boven Z.P. kan worden verkregen, om de eigenaren, die
deze aanmaking hunner gronden bevorderen, na het in
f cultuur brengen daarvan, in het genot van het slikgeld te `
kunnen stellen.
2 Alleen in de jaren 1389-91 werd ten dien einde f 28,335
j aan bedoelde eigenaren uitgekeerd.
j ln lV€S?iS[@ZZt’)ZgL(26‘7'f beslaan de veenkringen gemiddeld
_ eene oppervlakte van ruim 500 HA. Doch ook daar
E is de tijd voor eene algemeene bepoldering en droogmaking l
dier veenkringen, evenmin als in de andere genoemde ge- Q
meenten, aangebroken.
êr
ë
E
l
2