HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 25

JPEG (Deze pagina), 842.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.74 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

I .
Q ze ä
at [ lingen in het kort uit het algemeen Veenreglement over
z, ‘ [ te nemen, om te doen uitkomen op welke wijze de ver-
·­ veningen buiten de veenpolders in hoofdzaak zijn geregeld,
lr de veenkringen tot veenpolders kunnen worden gevormd,
·- ä zoomede dat, en in hoofdzaak volgens welke bepalingen,
j het ieder eigenaar of eene vereeniging van eigenaren vrij-
.­ staat, na verkregen vergunning, de hun toebehoorende
n . · uitgeveende gronden in land te herscheppen.
n j Nu bestaat er in Lemséerlcmcl een slikgeldfonds van i
·- j f80,000, zoodat gemiddeld ten bate van de eigenaren van
·­ j ieder der vier veenkringen een reëel kapitaal op het Groot-
., j boek der Nederl. werkel. schuld is belegd van f 20,000.
­ ‘ , Deze veenkringen toch beslaan eene oppervlakte van j 1600
­ H.A., zoodat ieder gemiddeld ongeveer 400 HA. bevat.
n _ Met een bedrag van f 20,000 zou evenwel eene bepol-
e dering van ten minste 1.50 + Z.P. hoogte, in deze zoo
i waterrijke oorden der provincie noodig, met de kosten
12 j van stichting van een molen, van eene sluis enz. op verre
n . na niet zijn tot stand te brengen; de daarna te heffen
t ' slikgelden zouden door de aflossing en renten van eene
g vrü zeker belangrüke geldleening en de niet minder aan-
- ’ i zienlijke jaarlijksche onderhoudskosten van den bepolderings­
_ dijk worden verslonden, zoodat er voor het scheppen van een
lt waarborgfonds ten behoeve van het onderhoud van alle
1; werken om en in den polder, voor de kosten van beheer
g en voor eene latere algemeene droogmaking, geen gelden
E _ of middelen zouden kunnen worden gevonden. Evenmin
­ zou er teruggaaf van slikgeld kunnen worden verleend
voor particuliere bepolderingen met droogmaking.
U verkeert niet zoovelen in het denkbeeld, ­- het blijkt
- uit uw geheele stuk, - dat, als er een dijk om een veenkring
-»-­~ - ‘ " · ..~·»» .-.'...‘,.....=.-....4:; _... .­e__i r,_.,r_.,_.,.r,-:,j. r,,_, .~_,¥;:ä_`,,,`...___,,_,_,,___;_________,,__,,____L_,. , _ ­ N