HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 23

JPEG (Deze pagina), 796.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

li
l
1 21
t • . . .
1n veenkrmgen, te splitsen en de shkgelden van den alge-
' nieenen veenkring te verdeelen en te brengen op rekening
1 L van de ondersoheidene veenkringen, in verhouding van
F hetgeen voor ieder dezer in het algemeen fonds was opge-
l bracht.
P l In verband daarmede bestaan thans in Lomsterlcmd 4,
l i11 Schoterlcmcl 10, in l/Veszfstelliezgwerf 13 veenkringen,
9 velen op grooten afstand van elkander verwijderd.
. De veenkringen worden vastgesteld, nadat de verveners,
‘ï` de overige belanghebbenden en de gemeentebesturen ook
S over de desbetreffende plannen zgn gehoord.
L" Zonder uitzondering bnna, is door de Staten aangaande
I alle veenkringen bepaald, dat tot bepoldering of indijking
’t van deze voor alsnog niet zal worden overgegaan.
2 Alléén in deze veenkringen, - een groep van hoofd-
'I l zakelijk veenspeoie bevattende gronden, - mag worden
verveend. i
Zoolang nu geen bepoldering of indüking van een ge-
heelen of gedeeltelijken veenkring door de Staten is bepaald, _
L" (en dit kan alléén geschieden als de veenkring geheel of
I: voor ee11 groot gedeelte is uitgeveend), kunnen de eigenaren
’O V of verveners, die mochten verlangen afzonderlüïc te pol-
lo deren, daartoe vergunning vragen van de Staten. Deze
lo verleenen vergunning op de door hen noodig geoordeelde
lu voorwaarden, voor zooveel betreft de wijze van bepoldering,
lg de algemeene belangen van den veenkring en de belangen der i
BY aanvragers (art. 76 van het reglement). Heeft die bepol- l
dering, met de daartoe betrekkelijke uitvoering van alle l
te i` Werken en met de daaraan verknoohte droogmaking, plaats
g, X gehad, dan wordt, volgens art. 10*, aan de alsdan bestaande
....1 M ""· ` ·»- - T`ïï"T*T·_:·s­¤;··«;r1>‘··<-··>‘ï "`.,’1i;·=·g‘:,T‘ï_'f;«*:;§;*€"""‘[~*·­v’·~ ' A _ _