HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 22

JPEG (Deze pagina), 741.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

(T»·*" "" v--­­­­· . . · . Y
S
j 20
l bepoldering enz. zullen medewerken. Doch, al ware het
j ook niet voor den veenkring in zijn geheel, ook voor Wa-
j terschappen van geringeren omvang, het ook alleen j
voor zomerbepoldering of tot bevordering van den afvoer
j van water, zouden de gelden kunnen dienen. j
j Noch de Gedeputeerden, noch de Staten kunnen hierop j
' echter eenigen dwang uitoefenen. l
j Ik noemde U den veenkring in Smalllngerlcmcl. In vele
E elders gelegen veenkringen, al zün deze ook kleiner, be-
‘ staan soortgelijke toestanden. ,
l Aaneengesloten verveende gronden, geschikt of door
m de eigenaren er van voor bepoldering en droogmaking
, wenschelijk geacht, schünen in dien veenkring niet aan-
i vvezig te zün.
j Aan wien dan de schuld, dat de bestaande gelden niet tot `
het beoogde doel worden besteed? j
j Aan de Staten, zegt .... wel zeker -- het openbaar l
gezag heeft ten allen tijde een breeden rug gehad.

De voornaamste kapitalen, uit de vroegere irreguliere ver-
veningen en de latere veenkringen voortgesproten, zitten in: "l
Lemsterlaml , ten bedrage van .... f 79,700 "
A Seholerlaml , ,, ,, ,, .... - 199,500
Weststellingwerf, ,, ,, ,, .... ­ 513,700
Toen iedere gemeente, met uitzondering van de daarin
_ l gelegen veenpolders, nog één vervenings- of veenkring
, vormde, vloeiden de, in de ondersoheidene oorden eener
· { gemeente, opgebrachte slikgelden in één kas.
Later evenwel werd door de Staten besloten', de meeste “
, gemeenten in onderscheidene onderdeelen voor de vervening,