HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 21

JPEG (Deze pagina), 756.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

19
t
Voor de gemeenten Kollumcrlcmd c. a., waar een slik-
geldfonds van .......... f 1,000
Domlcvwersml ,, .......... - 1,900
Uiingemclecl ,, .......... - 3,300 ‘
Gcmsterlcmcl , .......... ­ 9,600
IcZaa1~cZm·a0ZecZ ,, .......... - 11,760
lg SmaZZ·imgm·Zcmcl ,, .......... -31,000
Opsterlcmcl ,, .......... - 36,700
Te zamen . . f94,360
bestaat, is van eene Wenschelijkheid of noodzakelijkheid
van soortgelijke ,,Bepalingen", als voor ïïezïjcrkszferaclecl enz.
werden vastgesteld, niet gebleken. Noch van de züde der
besturen van die gemeenten, noch van die der eigenaren,
uit wier verveende gronden de slikgelden zijn opgebracht,
, is ooit eenig verzoek tot de Provinciale Staten gericht,
Q om aan de eigenlijke bestemming dier gelden eene wüdere
l strekking te geven.
S Evenmin is eene aanvraag gedaan ten behoeve van
i den aanleg en het onderhouden der werken van eenig,ge- j
heel of gedeeltelijk binnen die kringen, op te richten Water-
schap. Kon een goed deel van de slikgelden, b. v. in
W Siimlliizgerlcmcl, of in eene andere der voormelde gemeenten
daarvoor worden benuttigd, zoudt gij meenen, dat de
Staten dergelijk verzoek zouden weigeren?
Het grootste gedeelte van het slikgeldfonds in SmaZZ·in­
gerlcmcl schijnt herkomstig uit de vergraven gronden onder
S Ouclega en 1V/jcga. Als gij echter in aanmerking neemt, i
dat die veenkring meer dan 3,000 hectare beslaat, is het
waarlijk niet te denken, dat alle eigenaren - de toestanden
en belangen zgn er zeer ongelük - tot eene algemeene
**4*- _,__ r «­­,a,,,,«,1,,,,,,,,w?_g«..­,.,--.~»v,,·s,e?·»-«·,,.~,», ;· -· 7 ~­··· »’ ~­ç_ -~ ·_ g jrr, ,;_j;?"