HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 19

JPEG (Deze pagina), 805.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

dlg K
17 .
vereenigingen van belanghebbenden tot het bepolderen of ·
indijken van ontveende of van veenspecie bevattende gronden,
zoomede van die, Welke, zonder veenspecie te bevatten,
E daarmede binnen dezelfde bedijking zijn of worden besloten;
j b. aan dezelfden en aan het gemeentebestuur tot het _ï
il. verbeteren van bestaande of tot het daarstellen van nieuwe
ll vaarten en vvaterlossingen, welke, door het bevorderen van
betere gelegenheid tot aanvoer van aarde en mestspeciën,
i zoomede tot den afvoer van producten, dienstig kunnen
zün aan het in cultuur brengen of het verbeteren van
f, ontveende of van veenspecie bevattende gronden.
Soortgeläke bepalingen Werden 11 Juli 1876 vastgesteld
voor Dcmtmïmdeel en 10 Juli 1878 en 3 Juli 1879 voor
Aclztlcarspelm.
ln het algemeen Veenreglement Werd bovendien eene
bepaling opgenomen, (art. 75,) dat een gedeelte der slik-
ig gelden, opgebracht of nog op te brengen in den kring van j
` Waterschappen, ten behoeve van dezen, zou kunnen worden
uitgekeerd.
Ai Bleven _de slikgelden in de genoemde gemeenten ook A
1 tijdens de jaren, dat de aanmaak van land het meest pro-
;1~· ductief scheen, voor een groot deel onbenuttigd, de goede
gevolgen van bovengenoemde bepalingen kunnen hieruit blij-
ken, dat, naar aanleiding daarvan, de volgende subsidiën
il door de Staten konden worden verleend, als
L a. in T/iegerkstemclael .·
Aan de ingelanden van een polder onder Har-·cZ0_qm·"@p, tot j
verbetering van de vaarwaters de Kcrkeweg enz., de Groote l
. Bied en de POZtr0ks#vam·t enz., te zamen f 2,620.
. b. in Dcmtmncedeel :
Ter bevordering der oprichting van de waterschappen: · '
» 2
·4~_`-JD`? ·r•!!g;Qgg·3•*¤§>g•gr!»ygr<,·,y,r·vg«»,:,,g­.,,,,,<,< .`·: ·r..·· jr; `,,.;.,l .ï. .,;, ; .: .ï.l,._....r Y ~ [Unix