HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 18

JPEG (Deze pagina), 833.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

16
veenplassen en petten, die zoovvel in de genoemde als in I
vele andere gemeenten dezer provincie bestaan, de treurige
nalatenschap zijn onzer voorouders, welke veenden zonder
betaling van slikgeld, de gronden herschiepen in water en «i
ze zóó lieten liggen. Gelukkig, dat vele later als riet-
veld waarde hebben gekregen. ,;_
Op deze plassen en petten zijn, tenzij zij zijn gelegen ll
binnen een op last der Staten te bepolderen veenkring of
veenpolder, de bepalingen van het provinciaal reglement '
op de verveningen niet van toepassing.
De, uit de verveningen in gemelde gemeenten verkregen
slikgelden, bedragende slechts 20 cts. per 100 vierk. M. la
gespreide klijn, ongeveer f 50 a f 70 per hectare, waren V
` voor inpoldering en droogmaking dan ook in den regel
geheel onvoldoende.
Met het oog daarop, Werd in art. 2, alinea 2, van het
voormeld provinciaal Veenreglement, laatst opgenomen in ‘,.
het Provinciaal Blad no. 18 van 1890, het beginsel opge- `
‘ nomen: ,dat in die gevallen aan de opgebrachte slik- of
,,turfgelden, na de belanghebbenden te hebben gehoord, jj.
,,die bestemming zal worden gegeven welke het meest i
"' ,,billijk en nuttig zal worden geacht, ter afwering der
,,nadeelen, uit de plaats gehad hebbende vervening te vreezen." il
Ter toepassing en uitvoering van gemeld beginsel, be- l
sloten de Staten op 10 November 1870 tot het vast- E
‘ stellen van ,,BepaZi¢zgen­ tot regeling der bestemming, te ‘
geven aan de reeds opgebrachte slikgeldfondsen wegens de
lage verveningen in TicrycrkstemcZceZ", waarvan als hoofdbe-
. palingen kunnen worden aangemerkt, ,,dat, nadat de belang- ,
hebbenden zullen zijn gehoord, door de Staten subsidie uit het j
slikgeldfonds kan worden verleend: ce. aan particulieren en aan