HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 16

JPEG (Deze pagina), 808.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

`" ‘ .9 S
14
U plaats, o1n uit de renten daarvan het onderhoud der pol- i
i derwerken enz. te kunnen bestrijden. U
G. De T¢·«yega`sfer Veenpolder, in I)0¢zicm0e¢·sml. i
ln dezen, weinige jaren geleden opgerichten, veenpolder,
groot 400 hectare, is de vervening in vollen gang. De
dijken bestonden reeds in de vorige eeuw. Daardoor kwam ,_
deze polder in een exceptioneel gunstigen toestand. Het Op Q:
l te leggen slikgeldfonds, op 1 Januari 1890 grootf 41,000
1 F Et 21/2 0/O, waarvan echter dient te worden afgetrokken het ' '
i bedrag eener geldleening ad f21,000, moet, ingevolge art. ‘i,
S 8 van het polderreglement, in de eerste plaats strekken, j
, om uit de renten daarvan de polderwerken te kunnen
» onderhouden en de kosten van het beheer te dekken. Eerst
later kan tot algemeene of gedeeltelijke droogmaking, of
tot uitkeering van slikgeld, wegens particuliere droogmaking
‘ van gedeelten door belanghebbenden, worden overgegaan.
Uit het bovenstaand overzicht zal U alzoo zijn gebleken,
A dat de door U bedoelde slikgelden allen worden aangewend
of belegd dienen te blijven tot het doel, waarvoor zij, _
krachtens de bestaande octrooien en provinciale reglementen,
zijn, of zullen en moeten worden bestemd. J?
` Dit gezamenlijk bedrag beloopt een kapitaal van f 991,760, ,
U zoodat uwe twee millioelzen daarmede reeds tot büna de helft u
zijn ingekrompen.
Uwe, ten aanhoore van geheel Nederland, op de Staten _
en de Gedeputeerde Staten van Friesland geworpen be-
1 schuldiging, dat de slikgelden aan hunne voorgeschreven
‘ bestemming onthouden, dat zij de bestaande voorschriften op
de verveningen eene doode letter laten blijven en daardoor de fl.
werkeloosheid in de veenstreken doen klimmen, is, zooals ik
‘ 1
l
z
. . 1 ..___. .. __,. ._,. _n,__. , _n_.___, _ ,_V,