HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 15

JPEG (Deze pagina), 813.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

,,=,ä..., , A, .....i ..............e.........T.;r;.;1-;;;;_..i.W.....;---...--.-;...--.,7.1 YQQQIZ ..-.- . ,,__._ Q);
_ 13
j om tot eene rente van f 10,000 te kunnen komen. Eerst
later zal aan eene algemeene of gecleelzfelyke droogmaking
kunnen worden gedacht.
‘ D. De Noomïwolder Veenpolcler, in Hemelumer Olclep/werf
j en Noordwolde, de modelpolder van Friesland, groot bijna
860 hect. , is reeds sinds jaren drooggemaakt en in cultuur ge-
', bracht. De renten van het op het grootboek ingeschreven
it; kapitaal van f108,000 2*/2 O/O nominaal moeten worden
besteed tot onderhoud van de poldervverken. Ook deze
jj gelden worden dus aan het doel, drooghouding van de ver-
veende gronden, dienstbaar gemaakt. Trouwens het octrooi
schrijft dit eveneens voor. Bovendien vvordt nog een maal-
geld van f1500 ai f2000 geheven.
E. De Groote Veerzpoldenin W’eststeZli¢zgwe1i·f, heeft eene
inschrüving van f87 ,500 a 2'/2 0/,,, gevende een rente per
{ jaar van f2190. j
{L Deze polder, groot ruim 3600 HA., verkeert in min gunstige
finantieele omstandigheden. Nu zou, naar uvve meening, ,
lj ·een gedeelte van gemeld kapitaal kunnen worden besteed 1
tot droogmaking van 100 hectare vergraven gronden, 1
{ doch gij ziet voorbä, dat dit in sträd zou zijn met de be- j
, langen der eigenaren van andere gronden, die gelijke, E
zoo niet meer rechten op eene droogmaking kunnen doen I
gelden, Volgens art. 10 van het octrooi moet echter bo- j
; vengerneld kapitaal strekken tot Waarborgfonds voor het j
gif onderhoud der Werken en dijken van den gehelen polder, j
gg Waaronder 6 molens, sluizen, enz.
j F. De Echtener Veeezpolder, in Lemsterlcmd groot 2377
HA., bezit eene inschrijving van f 93,300 a 2‘/2 °/0. Ook de be- j
stemming van deze gelden is, volgens art. 9 van het door de i
j ” Staten voor dezen polder vastgesteld reglement, in de eerste
2
l
{ .
. § ,
j t
1 . W """""""""""" Y Y