HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 14

JPEG (Deze pagina), 793.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

we 0 0 0 f`­___`_°°=`”`j
12 _
Weliiu, ter bevordering daarvan dient dit fonds en alle j
andere waarborgfondsen in de veenpolders en bg de inpolde­
Z ring en droogmaking van veenkringen en van de daarin y
, tot stand gekomen bepolderingen. i
Niet anders is het gesteld met den polder van: j
B. H0t 60 012 70 V00nd·ish·i0t.
Vooydozon polder, groot i 3100 HA, gelegen ten NVV. W. jg
en ZW. van Gorreoïük, bestaat eene inschrijving van f 187,000 T
a 21/2 0/0, alzoo eene jaarlüksche rente gevende van f4675.
Bü art. 6 van het octrooi voor dezen polder is bepaald,
dat er voor het volgend onderhoud der werken een be-
hoorlijk kapitaal moet overblüven. Zullen de renten daar-
van klimmen tot het, voor het 4e en 5e Veendistrict ge-
o steld bedrag, dan zal het bedoeld kapitaal meer dan ver-
E dubbeld dienen te worden. Ter bereiking daarvan wordt
; zooveel mogelük jaarläks het kapitaal door oplegging ver-
hoogd. Tot stüving der inkomsten werd in 1890 aan ll:
maal- en poldergeld geheven een bedrag van f4,600.
- C. De zoogenaamde B00tst0r· V00¢zp0Zcl0·r, in Opstwlcmol 0. ce.
Deze heeft eene grootte van 3600 a 3700 Hectaren.
Ten behoeve der bednking was 1 Jan. 1890 aan slikgeld
aanwezig een bedrag van f374,000 a 2'/2 °/0, dus werke- .
« lijk (eene ronde som genomen) van f300,000. _
, De kosten van bedüking zijn geraamd op f 285,000.
Krachtens art. 9 van het octrooi moet een kapitaal wor- J
den opgelegd, uit welks renten de polderwerken ruimschoots fl?
s moeten kunnen worden onderhouden en beheerd. Stelle jif
de kosten van onderhoud enz. jaarlijks op f10,000, dan j
, zal, behalve het daarvoor thans aanwezige kapitaal
I van ;& .f30,000, boven de voormelde f285,000 belegd,
nog f 260,000 uit de slikgelden moeten worden opgelegd, Z

i l