HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 13

JPEG (Deze pagina), 814.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

._ ...;:;;,,;__;m;_,-,;;.;._-_.,1.n1.;;;1 .-;;,;i,_. -.1 >.«. ,-.-. -..,1.1ïïï/__ =e
l ll f
1
lk doe dit echter geheel persoonlijk, zonder ruggespraak, 1 i
op eigen verantwoordelijkheid.
Om nu U zelf en anderen van het onware uwer be- j
j weringen te overtuigen, wil ik alle veenpolders en ver-
j veningskringen, in uwen staat vermeld, en zooveel mogelük
naar hunne rangorde, voor U de revue laten passeeren.
lj! IO. DE VEENPOLDEBS.
A. Die van het 4e en 5e 'Veemlistrict. Voor dezen,
l hoofdzakelijk in Jïvzgwirdem, in de nabüheid van Heeren-
veen, gelegen polder, groot 3578 HA., bestond op 1 Januari
1890 eene inschrijving op het grootboek van f 349,000 à ff`
2]/2 0/0, werkelijk bedrag naar 80 0/O f279,200 , jaarlrjksche jg
jl, rente alzoo f8,725. Ingevolge art. 17 van het voor dezen
polder door den Koning gegeven octrooi, mag er ter bestrü- ï
jl) ding van het opvolgend onderhoud der werken geen minder
kapitaal uit de slikgelden overblijven dan waarvan de jaar- ,
j', lijksche renten f 10,000 bedragen. Daarnaar wordt gestreefd, V
{ en in korte jaren zal dit tantum zijn bereikt. Om even- j
wel de.uitgaven door de inkomsten van dezen, bijna geheel
drooggemaakten polder te kunnen dekken, wordt
aan mcmlgcldmz geheven f 1,900 en aan polclerlasi f 3,000, (in
jj; 1890 zelfs f 6,000,) terwijl de drooggemaakte en nog droog
A te maken kavels bovendien 1net nog eene heffing, waaraan
jj de naam van poldergelci is gegeven, zullen worden belast. 1
lj VVordt deze f349,000 a 21/, "/,, nu aan de bestemming,
.5 waarvoor ze moet dienen, onttrokken of onthouden?
Wlordt het in cultuur brengen, de ontginning van de
1 drooggemaakte, in den regel zeer onvruchtbare, gronden
niet in hooge mate bevorderd door geene, of in elk geval
l zooveel mogelijk zeer geringe lasten? ·