HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 11

JPEG (Deze pagina), 697.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

~ ­ · . ­·­··*·-·----~·-Y·-··-·- Y-Y -4-­-·w**·‘*'*"“"=`Yw'-"’*"#""@"¢2
FRIESLANDS SLIKGELDMILLIOENEN I
aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid.
zï o P E N B n. 1 E F
AAN DEN HEER
j D. van KONIJNENBURG,
J G0nto·0Zem· mn het kadaster mz., te Leemvarden.
at et
lt Mfynïzeer .’
; Met de meeste bevreemding heb ik uw artikel onder den
i titel ,,FriesZcmcls Slikgelclmillioemen", in de MerledeeZi1agm,l1et e
, orgaan `van de Friesche Maatschappij van landbouw en vee- E
l teelt van 15 Maart jl., later in dit en in andere bladen over- ,
­#,· genomen, gelezen. Met de meeste bevreemding, herhaal
,`, ik, omdat ik niet kan begrüpen, hoe een 1nan als U
`_ het waagt, op eene, in toon en strekking zoo scherpe,
verdachtmakende .en aanrandende wgze te schrijven over
jj een onderwerp`, waarvan hij, zooals uit uw stukt blijkt, zoo
if bitter weinig op de hoogte is. i
lk vertrouw U dit duidelijk te zullen maken en heb daar-
voor gemeend ruimte in dit blad te moeten vragen, omdat
de Meclecleelingen slechts om de maand verschijnen en
ik het noodig acht, ten spoedigste den slechten indruk, dien
uw stuk op alle, der zake onkundigen moet hebben ge·
{ie ‘
e near