HomeFrieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheidPagina 10

JPEG (Deze pagina), 805.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 39.06 MB

de meesten een geest van ontevredenheid en eene scherpe
j afkeuring van de handelingen van het provinciaal gezag ,
dat zulke kapitalen niet voor het daarvoor aangewezen doel
deed bestemmen. ·
En onze kleine en groote nieuwsbladen namen het op en
verspreidden alzoo het geschrevene over geheel Nederland. Y
Indien het geen waarheid behelsde, zoo beweerde men,
zou de heer VAN KONIJNENBURG, die, in de provincie en ook
op het gebied van den landbouw, een wel bekend man is,
het stuk niet hebben geschreven. lk begreep, dat het
noodig was om het provinciaal gezag van den blaam en de
§ beschuldiging door den hee1‘_vAN JKONIJNENBURG daarop ge-
worpen, te zuiveren , vatte de pen op en zond hem het eerste J
gedeelte van den achterstaanden Open brief, in de Friesche lx
. Courant van den 27 Maart opgenomen.
werd echter de raad gegeven om het vervolg 1net ll
_ het eerste gedeelte afzonderlijk in het licht te doen ver- E ii
j _ schijnen. Daartoe heb ik besloten.
Nieuwsbladen toch komen en verdwijnen met den dag. ‘
De herinnering aan den daarin, op wien ook geworpen blaam, {
al wordt dezen ook later teruggenomen, sterft evenwel =_
niet met den dag weg. Daarom deze afzonderlijke uitgaaf. nl
Vi Achter den Open brief heb ik plaats gegeven aan een §'
W in ’t midden der vorige maand in de Friesche Courant opge- ;
j nomen opstel, ,,De Veenpolder te Beets", waaruit den in
t Friesland belangstellenden lezer nog eenig meer licht over l‘
{ de verveningen en over den, in den laatsten tijd veel be- ë
sproken, zoogenaainden, maar nog niet bedijkten Beetsler
l polder zal opgaan. _
` . LEEUWARDEN, April 1892.
A J. v. L. Jz
j.
l
Q