HomeRerum NovarumPagina 9

JPEG (Deze pagina), 807.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

rb `_wwV"­’_M 2 J ( ­, ,,- ..._ __., · ­«.­.« .­­«. ~ ,,;",; , , ,,,_,,. n,,, , ,,_,,_,, ,4,
I , «­­­~.­«·..­~»­,..,,.,«á.•;...­,.,g­.¢·,`~....-...,,,,..,,,.¢.­.,a;»~,,`__ ,,,,,?­Y,.,,,:1. .,,.,,,.F,»».·,,;·>g;·­.»·«..;T­,_­.·­.·- ­,.­­g­­.,y,.·..·­« ......-·~­·­-.~ . ... », A. .­ ·­ . =·· , we"
A . 2
begrippen elkander volgen en steeds in elkander
sluiten, steeds elkander dekken als de ringen
van een malienhemd of de schubben van een
pantser. Ik zou u doen bewonderen- de Paus
is ook onze vader en kinderen mogen toch den
ii Vader bewonderen ~­ ik zou u doen bewonderen
{ de machtige logica, die niet uit een onbewezen ‘
Q beginsel een web van nieuwe beginselen spint, V
J maar die van een onaantastbare waarheid uit-
if gaande in steeds nieuwe waarheden al de ge- 4
j` volgelijkheid , maar ook al de vruchtbaarheid
• van het volle, gezonde leven openbaart. En ·
eindelijk zou ik hulde brengen aan de taal, die
alle sieraad versmadend kloeke woorden geeft
en kernige zinspreuken, helder maar ook warm
als kristal van zonnestralen doortinteld. Een t j
hulde, die het nageslacht zal herhalen met het l
woord van Sordello aan Virgilius: i
,,0 Gloria de’ Latin . . . per cui
·Mostro cio che potea lingua nostra."
_ i·» V Maar niet langer houd ik U staande bij den j
vorm waar de machtige inhoud ons tot ernstiger
beschouwing roept. Hier echter sta ik voor een
rnoeielijke vraag. Wat te zeggen van den .
inhoud, waar de Encycliek zelve voor ons ligt, H
verstaanbaar, duidelijk, bondig? De vraag is
{ niet te beantwoorden. Het is echter altijd goed
· geacht van een verschijning, die in haar een- j
voud alleen door haar grootschheid werd geeve- . *
naard, neen overtroffen, een kort begrip, een vas-
ten, zij het dan ook soberen omtrek te bezitten. ·
l
. 7 · g
· 4