HomeRerum NovarumPagina 8

JPEG (Deze pagina), 824.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

de hoogten en de laagten, door de hoofden ·
` en de harten heeft doen gaan.
Wat zal ik U zeggen van deze Encycliek?
Ik acht het bijna beneden de waardigheid
van dat stuk en van den man, die het schreef,
U te spreken over den vorm. Het stuk is geen ä
wij sgeerige , geen _ staathuishoudkundige verhan­
deling, geen betoog over beginselen van recht g
of zedelijkheid, van staatswijsheid of regee- i
rings beleid. Het is een zendbrief, maar een
Apostolische zendbrief, een verklaring van waar- i
heden, een aanwijzing van beginselen uit~ i
gaande van eengleergezag, dat niet alleen vol- I
gens onze belijdenis, maar ook feitelijk, de
hoogste en breedste macht over de zielen bezit.
De schrijver is niet Joachim Pecci, de machtige
geest met het warme, priesterlijke hart, het
kloeke vernuft aan zooveel eerlijke naastenliefde
gepaard, de kenner van de menschen en hunne
daden, de denker, die voor geen raadsel terug-
deinst, de geloovige, die hoopt en bidt. Hij
is ook de Paus, de opvolger van Petrus, de
Stedehouder van Christus op aarde. Hij staat
zóó hoog, dat de lof aan anderen gegeven ten .
zijnen opzichte gebrek aan eerbied zou verraden; · "”
in koningen prijst men het vorstelijke niet.
Iedere bewondering sluit eenige verwondering
in zich; in den Paus hebben grootheid en kracht
en majesteit niets verwonderlijks rneer.
Mocht ik van den vorm gewagen, ik zou
wijzen op de juistheid der gedachten en de
__ klaarheid der uitdrukking, den eenvoud der leer · `
en de diepte der wijsheid. Ik zou u doen
zien hoe in den gang der uiteenzetting de
6