HomeRerum NovarumPagina 7

JPEG (Deze pagina), 719.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

W i . V. hh- . .... . ~4., . "` ””'°“ "" ‘ "" "‘”` A ` .
­___ j
è Qyïqhe Q/groen/ers. . 1
gs .
Indien ik U met dezen naam toespreek dan is
dit niet alleen omdat vvij allen gelijkelijk belij­ l
den eenen God, eenen Zaligmaker, eenen Vader
. - in den hemel. Door nog nauwer band van br0e­ 3
dersohap gevoel ik mij aan U gebonden. Wij ;
zijn` te saam gebonden door die eene vvet van "
I den arbeid, die een vonnis is en een belofte
van bevrijding, een straf en een profetie van
verheerlijking.
Naar een hoog en verheven voorbeeld wil ik
dan ook tot U spreken over den arbeid en de
i arbeiders. Het hoog en verheven voorbeeld, .
J · ik heb het U niet te noemen. Ook tot U, aller-
eerst tot U is de vvijdklinkende, overal hoor-
. bare stem gekomen, de stem, die sints een
dag bij Caesareae Philippi, de hoogste Waar- U
heden heeft mogen openbaren, de heerlijkste
lessen heeft kunnen verkondigen. Ook tot U I
, is de jongste, de grootste Encyoliek van Paus {
‘J · Leo `XIII gekomen en met duizenden en dui-
zenden hebt gij de trilling, hebt gij den schok r
gevoeld, dien, dit opperherderlijk Woord langs
r
O i
a { je ­ j M_._i;*