HomeRerum NovarumPagina 31

JPEG (Deze pagina), 819.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

"_ gx _{__ , ,_ _ _. , , .. .. . .. .. ­ Y`
" i . onzen arbeid behooren wij ook den schijn van _
recht aan zulk een spel te ontnemen. De god-
delijke kracht der kerk behoort zich niet te
D openbaren in de menschelijke zwakheid harer -
l kinderen, maar in hun het menschelijke over- '
winnende kracht. l
Zoo moge ’t zijn! Dan zal de wereld weder
een dier wonderen aanschouwen, die der
. menschen ziele onrustig maken en doen zoeken
. naar God. Waarlijk, als de strijd van kapitaal
en arbeid, van armen en rijken, van arbeiders en
meesters niet anders zal zijn dan een eerlijke
4 mededinging in de ontwikkeling van het goede,
als fabriek en machine vrouw en kind niet meer
zullen maken tot haar slachtoffers en knapen
` en mannen tot haar slaven, als de markt niet
meer zijn zal een tooneel van twisten en veeten,
dan zal er een wonder zijn geschied, een won-
der van liefde en recht. Dan zal de wereld
weer het oog leeren richten naar dien Stede- I
houder van Christus, uit het zaad van wiens l '
_ woord dat wonder geboren is. Dan zal ook
,1 dat ~andere wonder worden volbracht, dan zal
r ‘ ‘ de herder der volken in zijn koninklijke souve-
, . reiniteit worden hersteld, en de natien zullen
‘ zich weer scharen om zijn vaderlijken troon.
Maar al werd van dat alles niets, al spatten
deze visioenen als waterbellen uiteen, wat
mocht het? Op ons rust de plicht, de eere­ ­
j plicht het woord des Pausen gestand te doen.
Hulde en dank wenschen wij den Paus te .
, brengen, -- daar is slechts eene hulde en een
· dank, die den Paus als stedehouder van Chris-
tus, die ons als mannen van Christus voegt. "
3 29
'
A à
fïs