HomeRerum NovarumPagina 29

JPEG (Deze pagina), 822.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

l
4 ___,._._....-­.­
X der werklieden. Overal, op iedere bladzijde klopt
dit verheven gevoel, straalt deze heerlijke ge-
""? dachte. Hen maken tot zelfstandige mannen,
krachtig in hun gemeenschap, hun zelistan- `
digheid door den arbeid tot vrijen, persoonlijken
eigendom ontwikkelen, door kloeke samenwer-
king verzekeren; hun menschelijke, persoonlijke, ·
christelijke waardigheid handhaven tegen heb-
en eerzucht, hen doen leven in het volle,
vrije licht der christelijke beschaving, ziedaar
_ wat de Paus verlangt. Kan het anders? Wien
' het moge bevreemden, niet ons. Wij weten, dat W
onder de arbeiders der wereld deze arbeider Gods ­
de dienaar is van de minsten zijner medearbeiders;
wij weten dat de wet van den arbeid een wereld-
’ last op zijn schouderen legt, een wereldlast,
l die met blijmoedige iierheid en kinderlijk ver- ‘
trouwen wordt gedragen. Wij kennen den Paus,
wij zien hem den arbeider aan de stede Gods,
` den wachter op haar tinnen, wij zien hem, den
Pontifex, die de brug bouwt tusschen de aarde
G en den hemel, tusschen den mensch en zijn God!
. Nog rest mij, M. B. een kort woord te zeggen
over de beteekenis der Encycliek voor de kerk
en de wereld.
Op wonderbare wijze heeft weder deze Ency-
cliek de levenskracht onzer altijd jonge moeder
geopenbaard. Zij kent geen wisseling van tijd.
Zij is, in waarheid en in liefde, altijd dezelfde.
Dragende in haar maagdelijke en moederlijke
handen den rijken oogst van haar liefdedaden
kan zij telker ure treden voor den troon des
5, Allerhoogsten met haar lied van nederig, maar
V __.--n-_
ä 27
W