HomeRerum NovarumPagina 28

JPEG (Deze pagina), 849.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

.¢,¢..,. .;ï;.W...;;...-,.r;;.«,....i..;r...,a... _4v_,
‘ l
ä , _ komen; zij moet het goede opwekken, leiden,
beschermen. Zij moet de orde verzekeren,het
recht handhaven, maar ook moet zij eerbiedigen 43
de vrijheid , de vrijheid van den persoon, de vrij-
ij . heid van het huisgezin, de vrijheid, in eigen
jl I kring, de gemeenschap. Maar boven alles moet
, zij eerbiedigen de vrijheid der Kerk, de vrijheid,
die niets anders is dan een geboorterecht, dat de
gezondene Gods in staat stelt het werk Gods naar
i* vollen eisch te doen.
{ j Ziedaar de Encycliek, haar korte inhoud, de
L punten waarop de gesteldheid onzer dagen ‘
j · het volste licht vallen laat. Gij vergeeft mij
mijn tekortkomingen, maar erger dan een tekort-
g` j koming zou ik plegen, indien ik eene opmerking
j ter zijde liet. .
g Q I, Men pleegt het opschrift dezer Encycliek in
·i I ons goede neclerlandsch terug te geven als luidde
. het: van den toestand der Werklieden. In de
Q il korte nveelzeggende kracht van het Latijn lees ~
ik meer. Immers het eene Latijnsche Woord
coivnrrfo beteekent niet alleen toestand, maar
W ook stemt of szïomd.
Gij hebt hier niet te doen met een opmerking, '
g die ik zelf het eerst als schoolmeesterlijk be- n
I? lachen zou. Neen! Inderdaad roerend en hart-
. ' § verheffend is de grootsche, machtige liefde, die
de Paus in deze Encycliek jegens den stand der
f' werklieden openbaart. Niet alleen hun huidige
j toestand ligt hem aan het hart, niet alleen de
nood, de strijd, het lijden der personen noopt
­· hem tot spreken. Neen, wat hem dringt, wat
hem prest, dat is het herstel, de bevestiging,
W de bloei van den eerlijken en eervollen stand 3;
E
26 I *
vr;