HomeRerum NovarumPagina 26

JPEG (Deze pagina), 836.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

_;_.‘,_,;__,,_`_,_,_,__,_,._,,.,. ,_,. ..i.;ï.«;».,.;;...,, ../, ;.;....·.t·,­ .L«»` ...<.®_.,,,..4.,r...-
á»
Q i
j naar de mate der kracht, die tot het verkrijgen
‘ der vrucht heeft medegewerkt. Door dit be-
"» ginsel worden de twee groote elementen van in
V , ieder leven, maar die in het arbeidsleven het `
il a duidelijkst uitkomen, geëerbiedigd en gehand- _
{ haafd: de persoonlijkheid en de gemeenschap. '
Ieder leerling kan gezel, ieder gezel kan
j meester worden, ziedaar de persoonlijkheid;
Y leerling, gezel, meester allen zijn arbeiders,
{ ; ziedaar de gemeenschap. Er is verschil en
V è gelijkheid, de gelijkheid zelve brengt het ver-
5 ï schil _voort en zij is verplicht de orde in ‘2>
Q, dat verschil te handhaven op straffe van zelve l
, te loor te gaan.
In onze eeuw van machine en kapitaal, zoo
heet het, is dit alles onmogelijk. Onmogelijk -
wat den vorm betreft, ik ontken het niet. Maar
‘ , het beginsel kan, het beginsel moet, het be-
t ginsel zal worden beoefend, het beginsel zal zege-
pralen. Ongetwijfeld zullen wij rekening hebben
gr te houden, met het kapitaal als arbeidskracht,
· met het kapitaal als medewerkende kracht in ë
· de rij der arbeidskrachten. Als zoodanig moet {th
F het kapitaal worden geëerbiedigd op straffe van ’ ·
’, ongerechtigheid. Indien slechts eenmaal die
plaats voor het kapitaal als de ware en vaste
plaats is aangewezen, dan is de orde, die in
l de maatschappij het begin is van den vrede, p
een vraag van tijd. '
De arbeidersvereenigingen moeten medewer-
, ag ken tot het verwerkelijken van het beginsel der
gilden. In haar moet de gemeenschap onder de
ig arbeiders worden belichaamd. Door die ordelijke
,` gemeenschap moet de vereeniging worden tot
i ëi , 24 l
L, , ë i
. ä
w . . . mln rtv