HomeRerum NovarumPagina 25

JPEG (Deze pagina), 827.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

e «=·~#~‘«·¢`#è·«J.­·.;·2»»>~;#~--.;.;.414r.W -..... . .,, ,....».;;LT.;I;.;;.;;;;;, ,_,,.._,.,.;r,_r;,;i,,..w.Q ,;ï,.,,__w,,,,,., __i,_;
{ ä
i
1
g ­-­-­-­­-­­-­ ' i
. à `
_ het wel eens den schijn alsof men in onzen tijd V
Al van degilden voornamelijk zou hebben na te
;_ volgen het uiterlijke en vooral het uiterlijke l
1 dat zich in glans en vrolijkheid openbaart. ,
{ Patroons en vooral patroonsfeesten, wapens en
F banieren, vaandels en, ware ’t mogelijk, op­
tochten, gezellige avonden en fraaie spelen en
_ dan vooral redevoeringen, redevoeringen zonder
eind. Meent gij, dat ik dit zou laken? Verre ' fi
van. mij. Ernstig zijn onze dagen, ernstig is
onze strijd, maar de strijd zou ons neerdruk­
ken, de strijd zou ons dooden, zoo uit Gods
Q blijden hemel niet wat gulle zonnestralen
vielen in ons leven. Ik ben, naar ik hoop,
een te echt kind van den God, die de zon heeft A
E geschapen, die zijn woontente heeft in de zon, ,
_ ; ’ wiens troon is als de zonne, van den God,
‘ wiens gelaat op Thabor als de zon straalde, =
om niet te weten dat zonnegloed en zonne- l
luister onmisbare voorwaarden in het leven ä
r zijn. Ook in de arbeidersvereenigingen is de V
zon lonmisbaar en heeft de vrolijkheid haar j
recht, maar zooals ieder recht gedekt wordt " ·
‘ door een plicht, zoo heeft ook hier de vrolijk- à
heid den plicht om aan den ernst de eerste en
hoogste plaats te laten.
De ernstige grondgedachte der gilden was
' de waarde, was het recht van den arbeid. Die
_ grondgedachte werd tot daad door de be0efe­
ning van het beginsel: de arbeidsvrucht be- i
hoort aan den arbeid en aan den arbeid alleen. ii
De arbeidsvrucht in welken vorm dan ook, hetzij
­ als loon, hetzij als standsverhefiing; in welke _;
mate dan ook, want de mate moet verschillen
& ° 23
i
j" j