HomeRerum NovarumPagina 23

JPEG (Deze pagina), 832.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

§· s
E
·
1 .

` hoeften van den matigen en oppassenden arbeider. Q
2 Neemt de arbeider, door nood gedrongen of door ï
‘ vrees van grooter ramp geprest, harder voor- .;
waarden aan, voorwaarden, die hij tegen zijn
wil moet aannemen, daar eigenaar of onder-
nemer ze opleggen, dan lijdt hij geweld en de ·
gerechtigheid roept luide om recht". ‘*
Zoo spreekt de Paus. Een woord nog voeg il
ik hier bij: het noodzakelijk levensonderhoud l
van den arbeider is hier berekend op den echtge­ Y
noot en vader, zonder arbeid van vrouw of kin- j
deren en ruim genoeg berekend om aan te sporen j
tot een spaarzaarnheid, die hoop kan geven op Q
j een matigen, maar vasten welstand.
Zoo spreekt de Paus. Nu durf ik de vraag 5.
_ te stellen of deze hooge en heilige wet van '
het persoonlijke en het noodzakelijke in de ar- ` g
beidsdaad door de meesters der wetenschap ooit j
` op stouter wijze is vertolkt? Wat formules
we mogen vinden, deze waarh_eid beheerscht ze ' E
_ alle en zij geldt overal en ten allen tijde. Wat ‘
mij het meeste in deze uitspraak treft ­- ik
- mag` er eens nog den klemtoon op plaatsen- ‘
in de uitspraak van deze waarheid straalt,
. voor wie ze nader en nader ·beschouwt, weer l
dat kort begrip der wereldhistoriez de mensch,
door God geschapen, de mensch, door de zonde
gevallen, de mensch, door den Christus verlost, al
de mensch, door dien drievoudigen band ge- · j
_ bonden tot een gemeenschap in liefde en ge- _ F,
rechtigheid. lj
Hoe zullen deze hooge beginselen in het
leven doordringen, hoe zullen zij worden tot
werkzame, werkelijkheid scheppende machten? Ei
ä 21 ,g
1
ïl ‘ li,
l r