HomeRerum NovarumPagina 21

JPEG (Deze pagina), 846.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

i -­--­-
· Hier past het ons ‘,,plicht van ootmoed" te doen {
en hulde te brengen aan hen, die zonder onze §
. christelijke levensbeschouwing te deelen, zonder
de genade van ons christelijk bestaan te ge-
p nieten, geijverd hebben voor den Heer in de Q
g lotsverbetering der arbeiders. Zeker is er veel
gedaan ook door de naastenliefde. Maar veel als
, er gedaan is, er blijft nog veel te doen en met
; E name blijft het plicht, onloochenbare en onafwijs­ I
, bare plicht, op dit stuk de beginselen te eerbiedigen
· ` _ van wier volle toepassing alleen het heil te ‘
I · wachten is.
I Die beginselen heeft Paus Leo XIII uitge- _ .¤
sproken met ~·· een klaren eenvoud, die alleen door I ie
i , hun overweldigende kracht van waarheid over- ‘ I
ë troüen wordt. Z
` . A Hij spreekt aldus:` ,,De vraag van het loon ,
is van het hoogste gewicht; men behoort haar ‘ ;
juist te verstaan om naar geen zijde onrecht
te doen. Het bedrag van het loon heet naar §
_ vrije toestemming vastgesteld: nu heeft de I
patroon, na het vastgestelde loon te hebben ·
K uitbetaald, zijn plicht vervuld, is tot niets meer j
X gehouden. Dan eerst is er van onrecht spraak j
' als de patroon het bedongen loon niet ten volle
wil afdoen, de arbeider het bedongen werk niet
ten volle levert, in die gevallen kan het staats-
E gezag tusschen beiden treden om ieders recht ‘
te handhaven, anders niets.
_ ­ _ ,,Aan dit betoog leent geen billijk rechter
gemakkelijk of onvoorwaardelijk zijn steun; het
raakt niet alle zijden van het vraagstuk, een ,
· zeer voorname laat het in het duister. Arbeid
5 . toch is krachtsinspanning om die zaken te ver-. `
. «19 jl
. V H
‘ ‘ li