HomeRerum NovarumPagina 20

JPEG (Deze pagina), 832.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

` ' ‘ . ......
Pr;
Fil ‘
". X
il ik
Q; Zoo is do zorg voor oon wol govostigd bostaan i_
F; vordwonon, do sohoono zorg, dio don arboid
vorzaohtto door hot stoods zion toonomon on
ij blooion, dio do tookomst vorholdordo door do '
gf godaohto, dat do kindoron nog iots zoudon
t vindon als vador on moodor waron hoongo­ p ’
gaan.
Er is moor.
Do ijzoron loonwot on do strijd tussohon
arboid on kapitaal staan tot olkandor in onaf­ ` '
sohoidolijko botrokking. Uit hot misbruik van _ ‘~
il hot kapitaal is do ijzoron loonwot goboron on ' · ,
do ijzoron loonwot hooit don arboid on hot 4
kapitaal gomaakt tot strijdondo broodors, dio
jj l olkandor to follor haton, omdat zij, naar Gods
ordo, broodors zijn. Dat misbruik van hot g
ç kapitaal vindt zijn wortol in do noodlottigo *
i dwaling, dio do vrucht van don arboid alloon
{ ziot in do winst of van don ondornomor of van
hot kapitaal of van boidon, dio hot loon van
don arboidor rokont bij do onaiwijsbaro koston,
do krachtsvortoring waardoor do arboidsvruoht ·
Qi vorkrogon wordt Dozo dwaling, dio don schan-
i‘ dolijkon wookor hooft gosohapon, waarvan do i~
1; Enoycliok in zoo fol brandmorkondo woordon ·
ff. gowaagt, hooft oon oindo gomaakt aan do go-
, moonschap, do broodorlijko gomoonschap tussohon
f; patroon on arboidor, zij hooft don laatston go- ‘ i_
ij maakt tot oon middol van winstvorworving, `
·. niot tot don modoarboidor, dio hij in boginsol is, _
l J ­ in workolijkhoid wozon moot. " ‘ ‘
{ Zokor, ik zal wol do laatsto zijn om hot to
ontkonnon, or is op dit gobiod roods rnonigo ,
if loiwaardigo vorbotoring tot stand gobracht. 5
F‘ ,
i·' 18
W , . in l lm;. ._._i ,_;;______ _..ik M