HomeRerum NovarumPagina 19

JPEG (Deze pagina), 812.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

in l ? l
) A L ävä
_,:, E · A W $,2,, ü' j
ii A A E
· het geeft hem te Weinig om zonder honger
te leven. ·
f' Is alles Waar in deze uitbarsting, wier rauvven
, toon ik tot ons dagelijksch spreken heb ge-
g temperd?
‘,` Van overdrijving kan men gevvagen, maar,
God moge ’t vergeven, van volle onvvaarheid
Y ` niet. .
­ Of waagt het iemand van volle onvvaarheid .
. te spreken?
· Men heeft beproefd de ijzeren loonwet van
Ricardo en Lassalle tot een logen te maken,
' maar nog bestaat zij, nog geldt het in de
_ werkelijkheid: het gemiddelde loon is het on- .
' ontbeerlijke voor het leven, het onontbeerlijke ;
wat naar de volkszede voor het voortbestaan l
en de voortplanting noodig is. Boven het naar
den eisch der zede onontbeerlijke stijgt het l
gemiddelde loon in geen geval, als het door de .‘
Wet van vraag en aanbod daalt, dan heeft het i
leven, het leven in de arbeidsvvereld, zich te »
voegen. Door deze ijzeren loonvvet heeft men
den arbeider gemaakt tot een Wezen levende,
naar het sprekende beeld, van de hand in den ,
mond. Zeker er is, naar de arbeidsmarkt meer
of minder krachten aanvoert, schommeling
in de loonen, daling, en rijzing, ja rijzing ook.
Maar juist deze schommeling heeft in verband ,
met de loonvvet den arbeider van een vast, gere-
geld en ordelijk leven ontvvend, zij maakt den
_ schamele van gisteren tot den verkvvister van il
heden, heeft hij gisteren den buikriem toege- jä
haald, heden Wil hij hem doen springen; een jij
matig maar krachtig man wordt hij nooit.
· « 17 ii
iii
N2
‘ gi
igï
QW f · " A- rl