HomeRerum NovarumPagina 17

JPEG (Deze pagina), 840.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

, r > V, _ `* ` ,._,,,,,,_,,.., ,...,, ,.,.,`.. . ¥.­. ,­,..,·» ,;e,;y,=.»•.»..-··«, · Y
r.»’ U
xl
g l
. vw
spreken, vervalscht en het goede voorschrift i
verkracht. Afstand, ja, maar vrçïwilldgen af- .
. ‘ stand van aardsche goederen heeft het Christen-
dom aangeprezen als de verhevenste deugd, ‘
‘ . die de wet te boven gaat, overtreft; de wet
H is de orde, de deugd is de volmaaktheid. Het
i. socialisme doodt de vrijheid, doodt de deugd;
het prikkelt alleen de ellendigste ijdelheid door
voor allen als wet te stellen wat slechts aan
Q enkele uitverkorenen mogelijk is.
° . Het recht van eigendom wordt dan geband- j
_ _ . haafd en gehandhaafd op een wijze als van den
" J . grooten leerling van St. Thomas van Aquinen `
i te verwachten was. Heer en meester van
e _ alles is de Heer en, eigenaar onder Hem,blijft ;
p de mensch Zijn rentmeester. Door den persoon- ‘ ;
, lijken eigendom wordt de vrede gehandhaafd, j
H " de orde verzekerd en die zorg voor het bestaande . · i
· levendig gehouden, die zich in den arbeid i
‘ openbaart. ` Q
Het verband tusschen eigendom en arbeid, p i
· het scheppen van den eigendom door den arbeid,
ziedaar het onderwerp waaraan de Paus eenige
der schoonste bladzijden zijner Encycliek heeft
gewijd. Eigendom verwerven en bezitten is
overeenkomstig de menschelijke natuur, is een
» eisch van het menschelijk bestaan, maar de
edelste, de het meest den mensch waardige ' ·
j wijze, waarop de eigendom verkregen en be-
houden wordt, is de arbeid. In den arbeid A
_ ­ openbaart de mensch al zijn kracht, door den Vi
arbeid wordt hij veroveraar, schepper. Het -.
" voorwerp, dat door hem in bezit wordt ge- lil
houden, is op de een of andere wijze door zijn
!
m______m________
ü 15
Eli
« li