HomeRerum NovarumPagina 16

JPEG (Deze pagina), 836.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

·~~·­«#~=~=·=‘ #‘<«­¤­-‘¤'­¢"Y?··¤­··¤=·‘·­`ï.Lï-=*~­¤ï"'ï.·:ï>­..;..;>=ïï""Y­Z.T·- .=­v¤­~Sf* “" u•~·­­»~····r··· ·’T"’".­~.­.`_.. _,,«­l.`­­ W` "'dw
el .
ie `
gj ,
Fi .
--~?­--­­---- ë

F" .
boeit, is de vvonderbare eenheid van toon. Die
r eenheid van toon openbaart zich in de ongezochte, ,
, nergens aangeduide, maar overal levende harmo­ '
ë nie tusschen zedelijke en stoffelijke begrippen,
ii tusschen godsdienstige wetten en burgerlijke .
g verhoudingen, tusschen christelijke idealen en .
l hoogen maatschappelijken bloei. Er is niet
2 alleen geen strijd tusschen Christendom
i en maatschappij, maar beide behooren e1ka11­ ·êf
l der te doordringen, te doordeesernen. Eigen· E
dom en zedelijkheid, loonvvet en christenrecht,
· arbeidsduur en menschenvvaarde, dat alles hangt iv J ‘
Q onverbrekelijk te samen en dat alles vindt zijn .
begin en zijn einde, zijn oorsprong en zijn J
i- doel in den menschgevvorden Zoon. Zóó wordt i
[ deze Encycliek met haar klare begins.elen en ·
haar kloeke lessen hier een openbaring van i
’ onzen Heer en Heiland en laat geheel haar A
inhoud zich te samen vatten in dat kort begrip ,
der vvereldhistorie ons jubelend door den
apostel der heidenen verkondigd: ,,Jesus Christus
i heri et hodie, ipse et in saecula". '
Naar het voorbeeld van Christus moet de
p Paus het recht op persoonlijk eigendom in de F
» menschelijke maatschappij handhaven. Het is
. Waar, de socialistische dvvaalleeraren zeggen · °
den Christus na te spreken, als zij de ver- .
L nietiging vorderen van het bijzonder bezit.
:» Maar hier vooral geldt de fraaie uitspraak van
j Donoso Cortes over het socialisme: wat het _ ‘ `
E goeds heeft is niet nieuvv, wat het nieuws heeft .
V is niet goed. Hier vooral geldt het vvoord, dat
het socialisme de waarheid, die het na vvil .
ll _______________________________;
ik 14 · _