HomeRerum NovarumPagina 15

JPEG (Deze pagina), 832.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

V ‘
l
zij zal steeds zijn op haar plaats, midden op
het arbeidsveld en daarom alleen niet de eerste .
l of de laatste, omdat zij is de alom tegenwoordige
en de altijd blijvende. i
çl Ziedaar een omtrek van de Encycliek. Zeide ‘
S 4 ik te veel toen ik het uitsprak, dat zij boven
onzen lof verheven is ? Zelfs uit dezen schamelen
g omtrek, een omtrek met eerbiedige, maar zwakke ~
> hand getrokken, kent gij den inhoud, rijk en V
J vol als de vrucht zwellende van zaden. Kent
ng en weet gij den geest, de wetenschap,de ervaring, ?‘
de staatsmanskunst, den hoogepriesterlij ken ernst,
de apostolische wijsheid en boven alles de liefde, t
die juicht in de waarheid, die alles gelooft en
alles hoopt. Zelfs in deze schamele lijnen ziet
gij het grootsche visioen ; den Paus, den man, _
die staande op de hoogste hoogte onder Gods ll?
zonne met souvereine hand zijn ,,wereldwijs
gestarnt van spreuken" rondzaait in den Q
donkeren nacht van onzen tijd.
lk` zou evenwel meenen aan mijn plicht te l
kort te doen indien ik op sommige der in deze ,
‘· Encycliek behandelde punten niet een breeder
licht vallen- liet. Gij duidt het mij niet ten
. kwade indien ik voor deze punten zoodanige .
kies, die meer op de gewone menschelijke, op
burgerlijke en maatschappelijke verhoudingen
betrekking hebben. Maar gij gunt mij nog wel
J eene algemeene opmerking. De groote schoonheid . wl
`l ‘ van deze Encycliek, de schoonheid die reeds
bij de eerstewaarneming treft, maar die bij
nadere beschouwing u steeds vaster en vaster lit
i -­­_­.­­

- ä