HomeRerum NovarumPagina 14

JPEG (Deze pagina), 828.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

[ ' 1)*
E
z
F: _`
ä
i Verder moet de staat ook de menschelijke
F waardigheid in den arbeider eerbiedigen. Daarom
j handhaving van de zondagsrust. Daarom be-
r perking van den arbeidsduur. Daarom onder-
j breking van den arbeid door rusttijden. Daar- ,,
om verhindering van den arbeid door vrouwen
« en kinderen. ·
.__ Ook is een regeling van het loon noodzakelijk. 'f
1% De arbeid moet den arbeider zooveel vergoeding B
j schenken, dat niet alleen ’s levens nooddruft 2
‘ wordt bevredigd, maar ook het verkrijgen van ä
B eigen goed mogelijk is. Die mogelijkheid, ig
M, strakstot werkelijkheid geworden, zal den strijd .
jj tusschen arbeid en kapitaal doen ophouden, den
landbouw ten goede komen, de lieide tot den
*5 geboortegrond verhoogen. Die mogelijkheid moet
2 door geen belastingheffing worden verhinderd
" of vernietigd.
, Bij dit alles kan en mag de staat tusschen
beiden treden, mag de staat medewerken,.
steunen. Samenwerking tusschen arbeiders en ·
patroons is evenzeer een machtig middel ten
goede. Uit die samenwerking kunnen de ver-
eenigingen ontstaan tot verzekering bij onge- i
ä. lukken oi voor den ouden dag. Boven alles
echter staat het middel, dat in de hand der
E arbeiders zelven ligt, zij behooren zich te ver-
H eenigen, te vereenigen in den ouden geest
lg naar de eischen van den nieuweren tijd.
{ Zoo behooren allen samen te werken, armen
en rijken, werklieden en patroons, alle krachten cf ,
en alle machten in maatschappij en staat. De
kerk zal niet gedoogen, dat te eeniger tijd of
op eenige wijze naar haar hulp wordt uitgezien, `
ia,
~­­­~.à­.­­­­­­-­-­«-~ g
12 ,
ël

. lj , ., n. .. . .i .- ..- . ...r.....­@.;;.q..­­.;­·­­­­­­­··=-­·­­-­­­­«­- Y M