HomeRerum NovarumPagina 13

JPEG (Deze pagina), 823.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

4
1 Het geheele samenstel van wetten en instel- ,
, lingen moet berekend zijn op den bloei van de
maatschappij en van ieder harer leden. Die
bloei wordt bevorderd door godsvrucht, recht,
zeden, door weinig en billijk verdeelde lasten,
{ door krachtige ontwikkeling van iederen arbeid.
De arbeider is voor de overheidgeen min-
dere dan de patroon. Hij heeft hetzelfde volle,
onbewistbare en onvervreemdbare recht opbescher­ {
V ming. Bij alle verschil, alle onvermijdelijk ver-
; schil van stand is zijnbeteekenis voor den staat `
<5* onloochenbaar: zijn arbeid is de groote,leven-
{ de kracht, die den staat bloeien doet. _
, Het recht van het huisgezin, de eerstgebo­
j borene van alle maatschappelijke orden, heeft ·
E de staat te eerbiedigen. Bijzondere belangen
_ moeten echter wijken waar het algemeen belang p ·
op het spel staat. Misbruiken uitroeien, ge-
varen afweren, ziedaar op dit gebied de
taak der overheid. Eerbiediging van bijzon-
1 dere en persoonlijke rechten blijft plicht, maar
,, bescherming van den arbeider is de hoogste plicht;
` hij toch is de zwakke, de kleine.
J, Deze algemeene beginselen geven den weg
§ aan, die in bijzonderheden behoort te worden
gevolgd. · f'
op de eerste plaats moet de staat alles, wat ,
de ordelijke ontwikkeling der maatschappij ver-
storen kan, voorkomen. Werkstakingen bedreigen Q
ll maar te dikwijls het bijzonder recht en het
tja recht van eigendom en bezit moet worden ge-
. ,‘ handhaafd. Maar de Staat moet de werksta- _
kingen verijdelen door de oorzaken, de mis-
ä bruiken, weg te nemen. ‘ X?
_ä......___.__....*..._. iii
11
‘i