HomeRerum NovarumPagina 12

JPEG (Deze pagina), 845.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

gw i .; ‘" _" ; i; _-. _._;_ ,j .(..-.... ._V, .-..,..a ...<r,-.­...«..«- ~­·­= •»~­­-­­~­~.a--~-·-~·«­­~,,”-..­..~.,....- ~ -­­­­­­-we - w. v -¢.··"·i¤···-¤~·*"¤
t
·-­­-­­­­­­­­-­­­­­­-­--~­­­­?­­­-
i
je .
=,. recht, maar een plicht, een gebiedende plicht l
{ der liefde. Die liefde leert ons dat wij allen
ontvangen en _dat zij die veel hebben ontvangen,
ontvingen, om te geven. Zij, die minder ont-
vingen zijn niet minder in het oog van God.
1 De Zoon van God, die rijk was, is arm gewor­ "j·
den; in dien mensch geworden Zoon vinden r
armen en rijken hun voorbeeld; Hij , de eerstge­
e · borene onder vele broeders, bindt allen door den j,
L, band der ware broederlijkheid saam. if ,
Q Die leeringen heeft de kerk zelve in daden
i belichaamd. De geheele geschiedenis is haar ‘~‘
getuige. Onze maatschappij is uit het Christen- l ‘
gi j dom geboren; wil zij zich hervormen, vernieuwen, i
verjongen, zij keere tot haar oorsprong, het Chris-
i tendom terug. ’ E
* Dat Christendom toch heeft niet alleen de gees-
à telijke belangen verzorgd, het innerlijk leven van
ig den mensch herschapen; het heeft ook zijn stof-
felijk bestaan verheven. De eene begeerlijkheid, j
Q in gierigheid en genotzucht zich openbarend, heeft 1
de Kerk weten te overwinnen. Zij heeft de E
I armen liefgehad en heilige orden tot hun hulp A
en steun gewijd. Haar erfgoed was het erf-
goed der hulpbehoevenden. In het allerheiligste
Hart des Heeren vindt de kerk die liefdekracht.
§; Waar het echter de oplossing van maatschap-
pelijke vraagstukken betreft, daar zijn alle mach-
ten en alle krachten tot medewerking geroepen. A
Zoo toont het Gods voorzienigheid in de dingen ï
der wereld; de samenwerking van vele oorzaken ?»
,ï maakt de groote daad. · ,'
Welke taak, zóó luidt hier nu de groote vraag,
komt hier toe aan het Staatsgezag?
l .,,...._......_..._.._.
10
ä