HomeRerum NovarumPagina 11

JPEG (Deze pagina), 830.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

;__ ,.~­­­..h.,,,,,ï......,,,,,.......«­·¤a¤psg.n , .. = _ ., ··:«·«-~ =~ ­· --.: ·~> ·~ <v·=~ #···¤·· . «. ..< ‘.;a ;,,;.»;; ., c.M ;... .,... ,.... 4;.
.r·· .¤*~«»...·•?·¤:j_:£_....,. ,..·­.. ·.•<*f•¢|«-··._·-­v¤l¢~•­ . j., _.,•{-»­~~~ ._.,_w­»»....,”...,,__4.,.««;,.,,,q;,•.­­.~.,;.g,..­»,,­..... .», ......i.,­,,.. ,.·. , ,,..l·­»,..,. _ ,__ »_ »•_ ( ­~. _, " Ny
4
dracht en harmonie zijn wet en doel der natuur.
. De kerk van Christus bezit de middelen om
die wet te handhaven, dat doel te bereiken. j
Zij kan den strijd beslechten.
_ Den arbeider en den patroon, beiden wijst zij op
I hun plicht. Eerlijk, rechtvaardig werk; eer-
. j_ biediging van het recht des meesters; geen
_ geweld tot handhaving van het eigen recht;
Q geen oproer - dat legt zij den arbeider op. Den ‘
Z j meester zegt zij: vorder geen slavendienst; eer-
biedig in den arbeider den persoon, den Christen;
J arbeid is geen schande, is een eer; schande is
het woekerwinst te halen met het zweet van
anderen. Ook het geestelijk heil der werklieden
moet in het oog worden gehouden en de hooge
gerechtigheid moet den patroon in al zijn ver- j
` houdingen tegenover de werklieden begeleiden.
Wordt de gerechtigheid geschonden, dan hoort
de Heer der Legerscharen den noodkreet der .
verdrukten en komt Zijn wraakgericht.
_ Nog hooger wijsheid predikt de kerk, een Z
wijsheid, die tot volmaking voert. Zij wijst `
u op de onsterfelijkheid der ziel, op het leven na
V·` den dood. Daar, aan de overzijde van het graf,
‘ begint het ware leven. Tot dat leven - de
koning Christus heeft het getoond - tot dat
leven komt men niet zonder lijden. Allen zijn
wij aan het lijden onderworpen; de rijken ont- l
ziet, de rijken spaart het niet. Rijkdommen zijn l
,,_ beletselen op den weg tot het eeuwig leven,
?< alleen wie ze wel besteedde zal ingaan tot des
Vaders Koninkrijk. Z
Het welbesteden der rijkdommen leert de
christelijke weldadigheid, die geen plicht is van
W Z 9 .,