HomeRerum NovarumPagina 10

JPEG (Deze pagina), 820.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 24.56 MB

lf g - - _ _ ___ ,__. .__. . nl ,_, ........-M.;‘:,;£_-._ 44 ”. ,
l
· ` _ Zulk een omtrek van de Encycliek beproef ik
te teekenen.
. Nieuwe dingen - zoo heet het - zijn gek0­ ‘
men en hebben op ieder, ook op maatschappe-
J i lijk gebied, beroering, beweging gebracht. Ar- _
. beid en kapitaal staan tegenover elkander; het ka- I
. pitaal is almachtig; de arbeiders sluiten zich aan . i_
elkander tot vorming van een even vaste macht. _
Het arbeidersvraagstuk beheerscht onze eeuw. Q
s De Paus acht het plicht in deze zaak zijn j .
` stem te doen hooren.
De oorzaken van den toestand liggen in de J
r vernietiging der gilden; het ophouden. van
het vereenigingsleven onder de werklieden; de
godsdienstloosheid; de teugelloos vrije mededin-
, ging; de overmacht van het kapitaal; den woe-
ï ker onder iederen vorm. Het gevolg voor den
i arbeider is slavernij. . A
Geneesmiddelen worden aangeboden. .
g Het Socialisme biedt de gemeenschap der
goederen door de overheid ingevoerd, van ge- ,
‘ meente- of van staatswege bestierd. Dus af- _
schaffing van persoonlijken eigendom en persoon-
lijk bezit. Maar eigendom is arbeidsvrucht, maar ;`
` eigendom is een zedelijke eisch der mensche· ‘
lijk natuur. Maar eigendom is voor het ordelijk
bestaan in de vreedzame ontwikkeling van den
staat noodig, onontbeerlijk.
De kerk brengt een andere oplossing.
Zij predikt geen gelijkmaking van alle stan- ..
« den; zij weet dat de ongelijkheid blijven zal. K
Maar ongelijkheid is geen strijd op leven en
. dood. Arbeid en kapitaal zijn geen onverzoen-
lijk tegenover elkander staande krachten. Een-
8 ,
I
·l
ai _ _ _ p l