HomeHet wetsontwerp BahlmannPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 9.98 MB

· 9
Q Met deze graansoort zijn in ons land ca. 80000 hectaren bezet. .
j De inlandsche tarwe zal waarschijnlijk door het voorgestelde recht
niet of weinig in prijs verbeteren. Immers, om goed meel te maken
hebben de fabrieken noodig veel buitenlandsche tarwe, vermengd
{ · met weinig inlandsche. De buitenlandsche tarwe geeftkracht en
j g deugd, de inlandsche hoofdzakelijk kleur. Van de laatste wordt voor
j de binnenlandsche behoefte te veel verbouwd, zoodat ze wordt uit-
, gevoerd en buitenlandsche ingevoerd. Van ’t geen aan de Groninger
l · markt wordt aangevoerd uit de provincie gaat een groot deel (veel meer i
dan de helft) naar ’t buitenland, naar Noord- en Zuid-Duitsohland,
naar België en Frankrijk. De buitenlandsche fabrieken hebben onze
tarwe noodig, ook al weder tot vermenging met hardere soorten,
om zooals boven gezegd is, de kleur van het meel te verbeteren.
Z ­ En zoo ziet men het gebeuren, dat, terwijl Belgische, Fransche,
· Duitsche fabrikanten voor onze tarwe betalen, den marktprijs plus
V kosten van vervoer, winsten en provisies, inkomend recht niet te‘ `
vergeten, de grootste meelfabriek in de buurt van Groningen tot
x nu toe gemiddeld hoogstens */5 gebruikt van het goedkoope product,
dat onmiddelijk onder haar bereik is, niet belast met al de
opgenoemde kosten en overigens buitenlandsche tarwe verwerkt. E
Zoo doet zich het verschijnsel voor, dat dezelfde schipper soms
i tarwe vervoert van Groningen naar Antwerpen en naar Rotterdam
E met bestemming naar den Rijn, en tarwe mede terug neemt. Zoo
‘ gaat eveneens van de Zeeuwsche tarwe een belangrijk deel naar
p de Belgische en Fransche meelfabrieken.
Zal dat alles veranderen, wanneer de buitenlandsche tarwe
, duurder wordt door een inkomend recht? Dat onze fabrieken zich
j dan uitsluitend 1net inlandsche tarwe zullen behelpen is niet te
l denken en waarlijk niet te hopen. ’t Zou zijn ten koste van de j
4 " hoedanigheid van meel en brood, waarin we toch reeds bij andere je