HomeHet wetsontwerp BahlmannPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 9.98 MB

. 8 ·
_ .6 aangevuld. Maken de rechten de buitenlandsche rogge duurder, dan Q
zal het inlandsche product, dit kan niet uitblijven, in prijs stijgen.
Maar zal dit zijn ten bate van den landbouwer, die rogge verbouwt?
Waarschijnlijk niet, veeleer tot zijne schade. Een groot deel van de `
verbouwde rogge komt niet aan de markt, maar wordt door de land- j
bouwers zelve voor eigen gebruik en vooral voor veevoeder gebruikt. _ g
Zelfs in Drente, waar de roggebouw hoofdzaak is, voorzien de `
uitgestrekte esschen niet in de behoefte, maar worden elk jaar (ook j
bij goeden oogst) honderden lasten buitenlandsche rogge bijgekocht. l ·
In de Noord-Brabantsche, Geldersche, Overijselsche zandstreken zal
de toestand wel, evenzoo zijn. Wat zal het dien landbouwers baten,
indien de rogge die zij zelve moeten gebruiken, duurder wordt?
Wel zal ’t hun schaden wanneer ze meer geld moeten uitgeven
_ voor de benoodigde buitenlandsche. ’t Is waar ’t zijn de kleinere ­` -
landbouwers in onze minder vruchtbare streken, die op deze wijze ·
~ rogge bouwen en graan koopen voor vee- en varkensvoedsel, niet V
hunne collega’s uit de vruchtbare polders. De graanbouw is op die
sehralcre gronden geen doel, maar middel. Het doel is: varkens en x
zuivelproducten voor de markt en mest voor den bodem. Duitschland’s
hooge rechten maken dat de varkensteelt hier te lande een bloeiend
bedrijf is geworden. Maakt men het voeder duur, dan staan de Duitsehe
en Hollandsche boer weder op ééne lijn. Minder varkens en minder H
vee naar de markt, minder mest in het land, verarming van den
bodem zullen ’t gevolg zijn. Er mag niet aan gedacht worden ‘
onder den leus van opheffing uit kwijnenden toestand een ontwerp
. aan te nemen, dat in de allereerste plaats schadelijk is voor
’t landbouwbedrijf op de schralerc gronden, de kleinere landbouwers ,
te benadeelen om de groote quasi te helpen. ‘ ` j
Met tarwe is de zaak lang niet zoo eenvoudig en moet nagegaan l
wordende bestemming der inlandsche tarwe. ' ‘ , a 4 "